Kwestia interpretacji przepisów prawa celnego została tylko w pewnym stopniu uregulowana we Wspólnotowym Kodeksie Celnym.

– Organy celne na pisemny wniosek udzielają wiążących informacji taryfowych (WIT) oraz wiążących informacji o pochodzeniu (WIP) – tłumaczy Marta Kolbusz, ekspert z Ernst & Young.

WIT i WIP zobowiązują organy celne wobec osoby, na którą wystawiono informację, jedynie w zakresie odpowiednio – klasyfikacji taryfowej lub określenia kraju pochodzenia importowanego towaru.

W pozostałych przypadkach każda osoba może ubiegać się przed organami celnymi o informację dotyczącą stosowania przepisów prawa celnego.

– Wniosek o wydanie takiej informacji może jednak nie zostać uwzględniony, jeśli nie będzie dotyczył faktycznie mającego się odbyć przywozu lub wywozu – dodaje Magdalena Chmielewska-Cholewa, doradca podatkowy w Ernst & Young.

W Polsce od 1 stycznia 2011 r. funkcjonuje centrum informacji Służby Celnej w Cieszynie, które udziela informacji zarówno telefonicznie, jak i pisemnie. Informacje wydane przez Centrum Informacji Służby Celnej nie są jednak wiążące i nie zapewniają podobnej ochrony, jak interpretacje prawa podatkowego uregulowane w przepisach Ordynacji podatkowej.

W związku z tym w przypadku wątpliwości co do stosowania przepisów w konkretnej sprawie, oprócz zasięgnięcia opinii centrum informacji, warto skonsultować się z właściwym w sprawie urzędem celnym.