Na okres wakacji część rodziców zapisała dzieci na letnie zajęcia (np. językowe, sportowe) organizowane przez szkoły, a połączone z wypoczynkiem, uiszczając odpowiednie kwoty. Niestety opłata za szkołę czy czesne nie stanowi darowizny na rzecz szkoły, nawet jeśli będzie prowadzona przez kościelną parafię. Tak uznał NSA w wyroku z 31 maja 2012 r. (sygn. akt II FSK 2376/10). Według sądu opłata za naukę w prywatnej szkole katolickiej nie spełnia przesłanek nieekwiwalentności, a więc nie podlega odliczeniu od dochodu, tak jak darowizna.

Katarzyna Ryszard, doradca podatkowy, przypomina, że odliczeniu w PIT do 6 proc. dochodu może podlegać darowizna dla szkoły czy placówki oświatowej działającej w formie organizacji (np. fundacji czy stowarzyszenia), które określone są w ustawie z 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz.U. z 2010 r. nr 234, poz. 1536 z późn. zm.). Jeśli więc szkoła finansowana jest ze środków publicznych (np. jest prowadzona przez jednostkę samorządu i należy do sektora finansów publicznych), to nie może być uznana za organizację pozarządową pożytku publicznego, a darowizna na jej rzecz nie podlega odliczeniu.

Pewna ulga podatkowa przewidziana jest w przypadku dofinansowania wyjazdu dziecka przez pracodawcę. Jeśli dofinansowanie zostało wypłacone z zakładowego funduszu świadczeń socjalnych, pracownik nie musi płacić od tego podatku dochodowego.

Zgodnie z art. 21 ust. 1 pkt 78 ustawy o PIT (t.j. Dz.U. z 2012 r. poz. 361 z późn. zm.), zwolnione z podatku są dopłaty do wypoczynku dzieci i młodzieży do 18 lat, w formie wczasów, kolonii, obozów, zimowisk, wypoczynku połączonego z nauką (np. zielone szkoły). Dofinansowanie z funduszu socjalnego, zakładowego funduszu świadczeń socjalnych oraz zgodnie z odrębnymi przepisami, wydanymi przez właściwego ministra, jest wolne od PIT niezależnie od wysokości. Natomiast jeśli dofinansowanie pochodzi z innych źródeł, to jest nieopodatkowane tylko do kwoty 760 zł.