Zgodnie z przepisami celnymi powiadomienie o wysokości długu celnego może nastąpić nie później niż po upływie 3 lat, liczonych od dnia powstania tego długu.

– Ta zasada odnosi się wyłącznie do cła. Nie ma ona natomiast zastosowania do VAT z tytułu importu towarów, który podlega wyłącznej regulacji ustawy o podatku od towarów i usług, przewidującej 5-letni termin przedawnienia – tłumaczy Marek Szymański, starszy menedżer w KPMG.

Podstawą opodatkowania VAT w imporcie towarów jest wartość celna powiększona o należne cło. Jeżeli przedmiotem importu są towary opodatkowane podatkiem akcyzowym, podstawą opodatkowania jest wartość celna powiększona o należne cło i podatek akcyzowy.

Trzeba też pamiętać, że do tej podstawy dolicza się określone w odrębnych przepisach opłaty oraz inne należności, jeżeli organy celne mają obowiązek pobierać te należności z tytułu importu towarów.

W związku z różnicami wynikającymi z odrębności przepisów celnych może dojść do sytuacji, w której organ celny nie będzie mógł zmienić wysokości cła. I to mimo zaistnienia określonych okoliczności, takich jak zmiana wartości celnej z uwagi na upływ 3-letniego terminu. Będzie natomiast miał możliwość zmiany wysokości VAT.

– W takiej sytuacji organ celny może określić wszystkie elementy kalkulacyjne, które wynikają z przepisów celnych, tj. wartość celną, klasyfikację (taryfę celną) towaru oraz jego pochodzenie i na ich podstawie określić prawidłową wysokość należności z tytułu podatku od wartości dodanej – wylicza Marek Szymański.

Na tej podstawie organ podatkowy będzie miał możliwość wymiaru VAT, związanego z importem towarów, doliczając do podstawy opodatkowania wyliczone cło. Zmiana wysokości VAT, w oparciu o powyższe czyn- niki może nastąpić nie później niż w terminie 5 lat, liczonych od końca roku kalendarzowego, w którym powstał obowiązek podatkowy z tytułu importu towarów.

Podstawa opodatkowania VAT obejmuje też: prowizję, opakowania, transport i koszty ubezpieczenia, które zostały już poniesione albo będą poniesione do pierwszego miejsca przeznaczenia w kraju