Agnieszka Gołąbek z Ministerstwa Zdrowia wyjaśnia, że zmiana ma na celu doprecyzowanie regulacji. Na gruncie przepisów o statystyce publicznej oraz ustawy o działalności leczniczej (przed nowelizacją) powstały wątpliwości co do obowiązku prowadzenia dla każdego z przedsiębiorstw podmiotu leczniczego odrębnej rachunkowości, sporządzania samodzielnego bilansu, wyodrębnienia majątkowego i osobowego.

– Nie znajdują one uzasadnienia ani w przepisach ustawy o działalności leczniczej, ani w przepisach o rachunkowości – twierdzi nasza rozmówczyni.

Przepisy te nie wskazują na konieczność prowadzenia przez każde przedsiębiorstwo odrębnych ksiąg rachunkowych i sporządzania sprawozdań finansowych. Decyzja w tej sprawie należy do podmiotu leczniczego, który stosowne postanowienia powinien uwzględnić w regulaminie organizacyjnym.

Agnieszka Gołąbek podkreśla, że z informacji przekazywanych przez podmioty lecznicze wynika jednak, iż niektóre organy skarbowe odmiennie interpretują wspomniane przepisy.