Wynika to z ustawy z 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz.U. nr 112, poz. 654 z późn. zm.). Dorota Stangreciak-Karpierz, prawnik z ECA Auxilium podkreśla, że wszystkie zmiany wpisów w rejestrze tych podmiotów są wolne od opłat. Z kolei Ministerstwo Zdrowia przypomina na stronie internetowej, że jedno przedsiębiorstwo może prowadzić tylko jeden rodzaj działalności leczniczej.

Podmiot leczniczy może prowadzić więcej niż jeden rodzaj działalności. Wymaga to jednak wyodrębnienia wielu przedsiębiorstw

Minister finansów w piśmie z 17 maja skierowanym do resortu zdrowia wyjaśnił, że przepisy ustawy o rachunkowości (t.j. Dz.U. z 2009 r. nr 152, poz. 1223 z późn. zm.), jak i przepisy ustawy o działalności leczniczej nie wskazują na konieczność prowadzenia przez każde przedsiębiorstwo podmiotu leczniczego odrębnych ksiąg rachunkowych oraz sporządzania sprawozdań finansowych. Jednak art. 51 ustawy o rachunkowości umożliwia sporządzanie przez oddziały wchodzące w skład jednostki macierzystej odrębnych sprawozdań finansowych (tzw. jednostki na pełnym wewnętrznym rozrachunku, czyli oddziały samobilansujące się). W piśmie minister stwierdził, że na podstawie tych przepisów jednostka, w skład której wchodzą jednostki organizacyjne tworzące samodzielne sprawozdania finansowe, musi sporządzić łączne sprawozdanie finansowe będące sumą sprawozdań jednostki macierzystej i wszystkich jej oddziałów.

W tej sytuacji podmiotem zobowiązanym do stosowania przepisów o rachunkowości m. in. w zakresie wyceny składników aktywów i pasywów, ich inwentaryzacji, a także badania i ogłaszania sprawozdań finansowych, pozostaje jednostka macierzysta jako całość.