Do końca roku samodzielne publiczne zakłady opieki zdrowotnej (SP ZOZ) muszą przeksięgować do rozliczeń międzyokresowych przychodów niezamortyzowaną część aktywów trwałych, otrzymanych nieodpłatnie lub sfinansowanych z dotacji, które zwiększały fundusz założycielski.
Następnie, zgodnie z ustawą z 29 września 1994 r. o rachunkowości (t.j. Dz.U. z 2009 r. nr 152, poz. 1223 z późn. zm.), kwota ta będzie zwiększać stopniowo pozostałe przychody operacyjne, równolegle do odpisów amortyzacyjnych. Wynika to z art. 8 ustawy z 14 czerwca 2012 r. o zmianie ustawy o działalności leczniczej oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. poz. 742), której przepisy obowiązują od soboty. Obowiązek ten ma zastosowanie po raz pierwszy do odpisów amortyzacyjnych dokonanych w 2012 roku.
Agnieszka Gołąbek z Ministerstwa Zdrowia zwraca uwagę, że obowiązujące wcześniej przepisy szczególne ustawy z 30 sierpnia 1991 r. o zakładach opieki zdrowotnej (t.j. Dz.U z 2007 r. nr 14, poz. 89 z późn. zm.) uniemożliwiały SP ZOZ równoważenie wieloletnich kosztów amortyzacji inwestycji (np. dotyczących budowy nowych oddziałów szpitali czy zakupu wysokospecjalistycznego sprzętu medycznego), sfinansowanych z budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego i Unii Europejskiej odpowiednimi przychodami. W efekcie, prowadziło to do obniżenia wyników finansowych zakładów o koszty amortyzacji przez wiele kolejnych lat. Wynikało to z odniesienia otrzymanych środków na fundusz założycielski, który nie może być wykorzystany na pokrycie strat.
Zmiana ma więc na celu odwrócenie negatywnych dla SP ZOZ skutków księgowania dotacji na inwestycje przed 1 lipca 2011 r.
– Uwzględnia też sugestie samych zakładów co do porównywalności wyników finansowych tych SP ZOZ, które duże kwoty na inwestycje uzyskały przed 1 lipca ubiegłego roku, z tymi otrzymującymi środki po tej dacie – twierdzi nasza rozmówczyni.
Ponadto urealniony zostanie ich wynik finansowy w stosunku do innych podmiotów gospodarczych, stosujących w większości przepisy ogólne, wynikające z ustawy o rachunkowości.
Agnieszka Gołąbek szacuje, że zmiana spowoduje w 2013 roku wzrost przychodów SP ZOZ o ok. 1 mld zł, doprowadzając do zrównoważenia kosztów amortyzacji od aktywów trwałych, sfinansowanych z dotacji otrzymanych przed 1 lipca 2011 r.
Przeksięgowania aktywów
Szpital otrzymał 1 stycznia 2010 r. środek trwały o wartości 2 mln zł (okres amortyzacji 4 lata). Jego niezamortyzowana wartość na 31 grudnia 2011 r. wynosi 1 mln zł.
Ujęcie w księgach rachunkowych w 2012 roku
Rozliczenia międzyokresowe przychodów – 1 mln zł
Zmniejszenie funduszu założycielskiego – 1 mln zł
Amortyzacja (koszt) – 500 tys. zł
Pozostałe przychody operacyjne (przychód) – 500 tys. zł