Brak pewności co do skutków podatkowych udzielanych premii w VAT przekłada się na rozliczenie przychodów w podatku dochodowym. Przedsiębiorcy czekają na uchwałę Naczelnego Sądu Administracyjnego, który w postanowieniu z 26 stycznia 2012 r. (sygn. akt I FSK 586/11), uznał, że kwestia premii była dotychczas w sposób niejednolity rozstrzygana przez sądy.

Obecnie organy podatkowe uważają, że kwoty wypłacane z tytułu premii pieniężnych powodują obniżenie podstawy opodatkowania i stanowią rabat, o którym mówi ustawa o VAT. Natomiast podatnicy twierdzą, że kwoty te nie są rabatem, lecz nagrodą z tytułu osiągnięcia pewnego poziomu sprzedaży (lub terminowości płatności). Wypłacenie takiej premii nie kreuje odrębnej od dostawy towaru czynności objętej VAT. Skutkuje to tym, że firma przyznająca premie nie ma obowiązku ujęcia kwot bonusu w deklaracji podatkowej VAT-7.

Spór o opodatkowanie premii w VAT ma wpływ na poprawność dokonywanych rozliczeń CIT. Powstaje pytanie, czy otrzymanie premii pieniężnej za określony poziom zakupów powinno powodować obniżkę ceny transakcji (rabat), czy jest to odrębne zdarzenie, które powoduje powstanie kosztu i przychodu podatkowego.

NSA w wyroku z 25 maja 2012 r. (sygn. akt II FSK 2205/10) wskazał, że bez rozstrzygnięcia skutków podatkowych udzielanych premii na gruncie VAT w ogóle nie można mówić o tym, czy dojdzie czy też nie do korekty podatku dochodowego.

Agnieszka Gątowska, ekspert podatkowy w KPMG, wyjaśnia, że jeśli sprzedawca wystawia na kwotę premii faktury korygujące, obniża tym samym swój przychód, a nabywca – koszt. Sądy administracyjne wyrażają ostatnio pogląd, że faktura korygująca wielkość przychodu należnego powinna być ujmowana w rozliczeniu za okres, w którym wystawiono fakturę pierwotną – niezależnie od przyczyny korekty. Natomiast korekta kosztów musi także nastąpić za okres, w którym te koszty powstały.

W sposób odmienny rozlicza się premię, która traktowana jest jako odrębne zdarzenie. Sprzedawca powinien w takim przypadku rozpoznać koszt podatkowy.

– Można twierdzić, że jest to koszt bezpośredni, gdyż można ściśle powiązać wysokość premii z osiąganymi przychodami w związku z np. poziomem sprzedaży realizowanej u danego kontrahenta – dodaje Agnieszka Gątowska.

Potwierdzone to zostało m.in. przez dyrektora Izby Skarbowej w Łodzi w interpretacji indywidualnej z 10 kwietnia 2012 r. (nr IPTPB3/423-22/12-2/PM). Otrzymujący premię powinien rozpoznać przychód podatkowy związany z prowadzoną działalnością gospodarczą.

DGP przypomina

Podstawę opodatkowania VAT zmniejsza się o kwoty udokumentowanych, prawnie dopuszczalnych i obowiązkowych rabatów (bonifikat, opustów, uznanych reklamacji i skont) i o wartość zwróconych towarów, zwróconych kwot nienależnych oraz zwróconych kwot dotacji, subwencji i innych dopłat o podobnym charakterze