Nowy kodeks celny, który obowiązuje na Ukrainie od 1 czerwca 2012 r., wprowadza wiele rozwiązań, wśród których najważniejszym jest ograniczenie maksymalnego czasu trwania odprawy celnej do 4 godzin od momentu rozpoczęcia procedury odprawy i obowiązkowych dokumentów. Dotychczasowa odprawa mogła trwać do 24 godzin. Jeśli odprawa celna będzie trwać dłużej niż 4 godziny, przedsiębiorca będzie mógł domagać się rekompensaty za straty wynikające z przetrzymywania towaru.

– Dodatkowo organy celne będą ponosić personalną odpowiedzialność za błędne decyzje, działania niezgodne z prawem oraz bezprawne przeciąganie odprawy granicznej – tłumaczy dr Maksym Ferenc, kierownik zespołu prawa ukraińskiego z kancelarii Chałas i Wspólnicy.

Nowy kodeks rozwiązał też problem, z którym musieli się borykać przedsiębiorcy wynikający z braku precyzyjnych zasad określania wartości celnej eksportowanych towarów. Wprawdzie zostały zachowane dotychczasowe podstawowe metody wyznaczania wartości celnej, jednak nowe przepisy ograniczają wykaz wymaganych dokumentów potwierdzających tę wartość.

– W celu dokonania odprawy wymagane będzie przedstawienie jedynie trzech dokumentów: deklaracji celnej, faktury oraz deklaracji wartości celnej. Mogą być one złożone w formie elektronicznej jeszcze przed przybyciem towaru do urzędu celnego – dodaje Maksym Ferenc.

Korzystny jest także przepis, zgodnie z którym w przypadku uzasadnionych wątpliwości organ celny będzie musiał pisemnie poinformować przedsiębiorcę o przyczynach niezastosowania podstawowej metody wyznaczania wartości celnej towarów. Ciężar udowodnienia nieprawidłowości spadnie na urząd celny, a nie jak było wcześniej – na przedsiębiorcę.

Przepisy nowego kodeksu dają również przedsiębiorcy możliwość wyboru dowolnego urzędu celnego w celu odprawy wwożonych towarów.

20 proc. wynosi stawka VAT od towarów importowanych na teren Ukrainy

Ukraina zdecydowała się wprowadzić instytucję wiarygodnego operatora gospodarczego na wzór unijnego upoważnionego przedsiębiorcy (AEO). Status wiarygodnego operatora gospodarczego będzie mógł uzyskać przedsiębiorca, który funkcjonuje w obrocie międzynarodowym powyżej 3 lat i do którego organy celne nie będą miały zastrzeżeń.

Pozytywnym skutkiem wejścia w życie nowego kodeksu jest także zniesienie odpowiedzialności karnej za naruszenie prawa celnego. W zamian jednak uległy podwyższeniu kary finansowe za tego rodzaju naruszenia. Niestety organy celne będą mogły przeprowadzać dodatkowe kontrole już po zakończeniu odprawy i wprowadzeniu towaru do obrotu rynkowego.