Spółka deweloperska zajmuje się sprzedażą lokali. Zdarzają się przypadki, w których lokale będące przedmiotem sprzedaży uległy zalaniu, wystąpiły w nich wady i usterki. Na podstawie zawartego porozumienia sprzedawca zobowiązuje się wtedy do naprawienia szkody we własnym zakresie, bądź pokrycia kosztów usunięcia szkód przez nabywcę lub podmioty przez niego wskazane. Ustalenie wysokości rekompensaty następuje na podstawie sporządzonego przez strony kosztorysu. Przedsiębiorca nie wie, czy taka rekompensata będzie zwolniona z PIT.

Według dyrektora Izby Skarbowej w Poznaniu nie. Ustawodawca podatkowy zwolnił z podatku jedynie takie odszkodowania (rekompensaty), które nie stanowią ekonomicznego przysporzenia ponad stan majątkowy będący w posiadaniu podatnika przed ich wypłatą. Jednak nie wszystkie odszkodowania otrzymywane przez osoby fizyczne są wolne od podatku dochodowego. Zakres zwolnienia obejmuje tylko odszkodowania, których wysokość lub zasady ustalania wynikają wprost z przepisów odrębnych ustaw lub przepisów wykonawczych wydanych na podstawie tych ustaw (z pewnymi wyjątkami).

Zwolnienie z PIT nie dotyczy odszkodowań, które zostały otrzymane na podstawie zawartej między stronami umowy lub ugody pozasądowej, nawet gdy ich wysokość lub zasady ustalania wynikają wprost z odrębnych ustaw lub przepisów wykonawczych wydanych na podstawie tych ustaw. Ponieważ spółka deweloperska na podstawie zawartego porozumienia zobowiązuje się do naprawienia szkody we własnym zakresie, lub pokrycia kosztów usunięcia przez nabywcę lub podmioty przez niego wskazane, bądź w ramach rekompensaty uczestniczy z nabywcą w kosztach umowy przyrzeczonej, to świadczenie to nie może korzystać ze zwolnienia z PIT. Nie ma znaczenia tutaj istnienie lub nieistnienie podstawy prawnej regulującej charakter odszkodowawczy oraz wysokość lub zasady ustalania tego rodzaju świadczeń pieniężnych.

W konsekwencji spółka będzie zobowiązana do wystawienia informacji PIT-8C. Wypłacone rekompensaty (odszkodowania) nabywcom lokali, zarówno te na usunięcie wad i usterek, a także skutków zalania, jak również w postaci pokrycia części kosztów aktu notarialnego, stanowią przychód po stronie osób je otrzymujących.

Interpretacja indywidualna dyrektora Izby Skarbowej w Poznaniu z 17 maja 2012 r. (nr ILPB1/415-385/11/12-S/AA).