Proboszcz parafii oraz mieszkańcy poprosili wójta o sfinansowanie z budżetu jednostki podświetlenia bryły kościoła parafialnego i kosztów naprawy oświetlenia na cmentarzu. Jako podstawę prawną finansowania wskazali art. 7 ust. 1 pkt 18 ustawy o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2001 r. nr 142, poz. 1591 z późn.zm.), który za zadanie własne gminy uznaje wydatki na promocję jednostki. Regionalna Izba Obrachunkowa w Kielcach poinformowała wójta (nr pisma WI-44/1517/2012), że gmina nie może sfinansować podświetlenia kościoła. Wydatki mogą być przeznaczone na realizację zadań określonych w ustawach. Zadania własne gminy zostały określone w art. 7 ust. 1 ustawy o samorządzie gminnym i nie ma wśród nich zadań związanych z oświetleniem kościoła czy cmentarza. Izba dodała, że z art. 43 ust. 1 ustawy o stosunku Państwa do Kościoła Katolickiego w Rzeczypospolitej Polskiej (Dz.U. nr 29, poz. 154 z późn. zm.) wynika, że inwestycje sakralne i kościelne są finansowane ze środków własnych kościelnych osób prawnych.