Do wykonania prac spisowych w powszechnym spisie rolnym generalny komisarz spisowy, wojewódzcy komisarze spisowi oraz gminni komisarze spisowi tworzą odpowiednio: Centralne Biuro Spisowe; wojewódzkie biura spisowe; gminne biura spisowe. W skład biur spisowych wchodzą oddelegowani przez komisarzy spisowych pracownicy jednostek służb statystyki publicznej i jednostek samorządu terytorialnego. Pracownicy ci nie wiedzą, do jakiego źródła przychodów zaliczyć wynagrodzenie za spis?

Według Izby Skarbowej w Łodzi zastępcom komisarzy spisowych i innym pracownikom jednostek służb statystyki publicznej, wykonującym prace spisowe, mogą być przyznawane dodatki spisowe i nagrody, a komisarzom spisowym – nagrody.

Dodatki spisowe i nagrody wypłacone osobom oddelegowanym do prac spisowych, nie stanowią przychodów ze stosunku pracy. Świadczenia te zostały otrzymane w związku z wykonywaniem przez te osoby prac zleconych przez komisarzy spisowych, czyli inny podmiot niż pracodawca. Dlatego też przychód z tego tytułu należy zaliczyć do przychodów z działalności wykonywanej osobiście.

Z przepisu art. 13 pkt 6 ustawy z 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (t.j. Dz.U. z 2010 r. nr 51, poz. 307 z późn. zm.) wynika, że za przychody z działalności wykonywanej osobiście uważa się m.in. przychody osób, którym organ władzy lub administracji państwowej albo samorządowej, sąd lub prokurator zlecił wykonanie określonych czynności, a także przychody z tytułu udziału w komisjach powoływanych przez organy władzy lub administracji państwowej albo samorządowej.

Interpretacja indywidualna dyrektora Izby Skarbowej w Łodzi z 13 października 2011 r. (nr IPTPB2/415-381/11-3/DS.).