Przepisy rozporządzenia do ustawy o VAT pozwalają na zawarcie umowy, na podstawie której faktury mogą być wystawiane przez nabywcę towaru lub usługi. Tomasz Wagner, ekspert podatkowy w Ernst & Young, przypomina, że jednym z warunków implementacji umowy o samofakturowaniu jest obowiązek podatnika dokonującego nabycia oraz wystawiającego fakturę VAT przedstawienia drugiej stronie oryginału i kopii faktury do jej akceptacji w formie podpisu.

– Gdy istnieje konieczność wystawienia w tym trybie znacznej liczby faktur, realizacja tego warunku może okazać się uciążliwa zarówno dla nabywcy, jak i dla sprzedawcy – zauważa Tomasz Wagner.

Faktura wystawiana przez nabywcę powinna zawierać informację, kto był wystawcą faktury i że wystawił ją w imieniu i na rachunek podatnika wskazanego w fakturze jako sprzedawca

Praktycznym rozwiązaniem – według naszego rozmówcy – może okazać się w takim przypadku udzielenie przez sprzedawcę pracownikowi nabywcy pełnomocnictwa do dokonywania w jego imieniu akceptacji wymaganej przez przepisy dotyczące samofakturowania.

– Taką możliwość potwierdziła wydana w tym zakresie pozytywna interpretacja ministra finansów (nr IPPP1-443-1046/11-2/AS) – dodaje Tomasz Wagner.

Ekspert ostrzega, że rozwiązanie to wymaga wysokiego stopnia zaufania do nabywcy, gdyż udzielając takiego pełnomocnictwa sprzedawca traci w pewnym zakresie swoje uprawnienia kontrolne.