Właściwość organów podatkowych zależy nie tylko od miejsca siedziby osoby prawnej, ale czasami także od wielkości podatnika.

– Ci więksi są obsługiwani przez wyspecjalizowane urzędy skarbowe, które nazywane są dużymi – wyjaśnia Lesław Mazur, menedżer w Ernst & Young.

Ekspert dodaje, że jedną z kategorii podmiotów podlegających jurysdykcji dużego urzędu skarbowego są podatnicy, którzy osiągają rachunkowy przychód netto o równowartości co najmniej 5 mln euro lub są zarządzani bezpośrednio lub pośrednio przez nierezydenta w rozumieniu przepisów dewizowych. Spełnienie tych kryteriów powoduje zmianę właściwości urzędu skarbowego z dotychczasowego na duży.

Tomasz Wickel, doradca podatkowy, SSW Spaczyński, Szczepaniak i Wspólnicy, podpowiada, że przychód ten należy ustalić zgodnie z przepisami ustawy o rachunkowości i powinien on wynikać z zatwierdzonego sprawozdania finansowego. Kwotę 5 mln euro przelicza się według kursu średniego ogłaszanego przez NBP na koniec roku podatkowego.

– Zmiana właściwości urzędu skarbowego na tzw. duży urząd skarbowy następuje 1 stycznia drugiego roku następującego po roku, w którym nastąpiło przekroczenie progu przychodów. Oznacza to, że jeżeli podatnik przekroczył ten próg w roku 2010, zmiana właściwości urzędu skarbowego nastąpi 1 stycznia 2012 r. – tłumaczy Tomasz Wickel.

Choć zmiana ta następuje z mocy prawa, to podatnicy powinni dokonać formalnego zawiadomienia na specjalnym formularzu do 15 października. Jak podkreśla Lesław Mazur, formularz taki składa się w dotychczasowym urzędzie skarbowym. Z uwagi na fakt, że w bieżącym roku 15 października wypada w sobotę, to termin na złożenie zawiadomienia zostaje wyjątkowo przesunięty na poniedziałek 17 października.

– Jeśli korzystamy z pośrednictwa poczty, wystarczy w tym dniu nadać zawiadomienie listem poleconym – stwierdza nasz rozmówca z Ernst & Young.

Warto pamiętać o tym terminie, bo jego niedotrzymanie może skutkować odpowiedzialnością karną-skarbową.