Rośnie wartość depozytów osób prywatnych zgromadzonych w bankach. Z danych NBP wynika, że kwota na lokatach w bankach o terminie do dwóch lat zwiększyła się z ok. 199,75 mld zł w czerwcu do 210,726 mld zł na koniec sierpnia tego roku.

Część osób oddaje w przechowanie środki pieniężne innym osobom. Dochodzi wtedy do powstania depozytu nieprawidłowego. Taka czynność powoduje konieczność zapłaty podatku od czynności cywilnoprawnych (PCC) oraz PIT od odsetek naliczonych od kapitału oddanego w przechowanie.

Marzanna Pydyn, doradca podatkowy w Instytucie Studiów Podatkowych, podkreśla, że umowa depozytu nieprawidłowego podlega opodatkowaniu PCC. Obowiązek opodatkowania ciąży na przechowującym taki depozyt, natomiast stawka podatku wynosi 2 proc. Obowiązek podatkowy powstaje z chwilą zawarcia umowy o taki depozyt.

Jeżeli chodzi o odsetki uzyskane od takiego depozytu, to zgodnie z kodeksem cywilnym otrzymujący depozyt nieprawidłowy jest zobowiązany do zwrotu tej samej ilości pieniędzy. Oznacza to, że nie jest on zobowiązany do przekazania odsetek dającemu ten depozyt. Strony mogą jednak uregulować w umowie, że odsetki należne są dającemu depozyt.

– Jeżeli więc strony postanowiły, że odsetki są należne dającemu depozyt, to otrzyma on kwotę odsetek, pomniejszoną o 19-proc. PIT, pobrany przez podmiot wypłacający odsetki. Wobec czego na właścicielu kapitału nie ciąży obowiązek dokonania rozliczeń z tytułu PCC ani PIT – mówi Marzanna Pydyn.

Jeżeli natomiast odsetki zatrzymuje osoba otrzymująca depozyt, to będą one stanowiły przychód dla tej osoby z kapitałów pieniężnych i opodatkowane 19-proc. stawką tzw. podatku Belki.