Ministerstwo Finansów w odpowiedzi na interpelację poselską (nr 24249/11) odniosło się do zarzutu nierówności opodatkowania odszkodowań i rent inwalidzkich w zależności od tego, czy są wypłacane przez polskie, czy zagraniczne podmioty. Jak wynika z interpelacji, w pierwszym przypadku przysługuje zwolnienie z art. 21 ust. 1 pkt 3 ustawy o PIT, obejmujące odszkodowania lub zadośćuczynienia, których wysokość lub zasady ustalania wynikają wprost z przepisów odrębnych ustaw lub przepisów wykonawczych wydanych na podstawie tych ustaw (z wyjątkami). Ponieważ chodzi tu o przepisy polskie, zwolnienie nie dotyczy świadczeń wypłacanych z zagranicy. Resort finansów podkreślił, że treść powołanego przepisu nie odwołuje się do przepisów konkretnych ustaw czy wydanych na ich podstawie przepisów wykonawczych. W ocenie MF nie można podzielić poglądu, że stosowanie zwolnienia dotyczy wyłącznie odszkodowań wydanych na podstawie przepisów ustaw i wydanych na ich podstawie rozporządzeń wchodzących w skład polskiego prawodawstwa.

Minister finansów nie wydawał w tym zakresie interpretacji ogólnej. Resort zapewnił jednak, że podjęte zostaną działania w celu dokonania przeglądu interpretacji indywidualnych, wydawanych w imieniu ministra finansów przez upoważnione organy pod kątem stosowania tych przepisów ustawy. Ewentualne rozbieżności zostaną usunięte.

MF wyjaśniło ponadto, że renty inwalidzkie wypłacane z zagranicy osobie mającej miejsce zamieszkania w Polsce podlegają opodatkowaniu w Polsce na zasadach określonych w ustawie. Jednak niektóre państwa w trakcie dwustronnych negocjacji starają się włączyć do swoich konwencji alternatywne postanowienia, których celem jest zapewnienie wyłącznego lub ograniczonego prawa do opodatkowania w państwie źródła w odniesieniu do emerytur wypłacanych jako wynagrodzenie z tytułu zatrudnienia w przeszłości.