Podczas inwentaryzacji, którą można było rozpocząć z początkiem października warto korzystać z ułatwień. Przykładem są urządzenia skanujące pomagające w inwentaryzacji magazynu.Edyta Meler, biegły rewident w firmie DCGroup Finance, podkreśla, że aby móc uznać wyniki tak przeprowadzonej inwentaryzacji za rzetelne i kompletne, oprogramowanie czytników powinno uniemożliwiać zmiany ilości wczytanych inwentaryzowanych składników majątku. Po drugie, wyniki spisu z natury powinny spełniać ustawowe wymogi dla dowodów księgowych, określone w ustawie o rachunkowości (t.j. Dz.U. z 2009 r. nr 152, poz. 1223 z późn. zm.). Oznacza to, że stosowane przez jednostkę oprogramowanie powinno umożliwiać wygenerowanie stosownego raportu – arkusza spisu z natury. Musi on zawierać informacje identyfikujące m.in.: jednostkę, miejsce przeprowadzania inwentaryzacji, rodzaj inwentaryzacji oraz spisywanych składników majątkowych, osoby biorące udział w spisie, osobę odpowiedzialną za powierzone mienie, jak również czas przeprowadzania czynności.

– Arkusze spisów z natury powinny być wydrukowane i podpisane przez członków komisji inwentaryzacyjnej oraz osobę odpowiedzialną za powierzone mienie – podkreśla nasza rozmówczyni.

Edyta Meler dodaje, że wykorzystanie czytnika kodów kreskowych może być źródłem błędów, w sytuacji gdy kod kreskowy został naklejony na niewłaściwy składnik majątku.