Ministerstwo Finansów w odpowiedzi na interpelację poselską (nr 24278/11) wypowiedziało się w sprawie kontrowersyjnej praktyki blokowania przez banki dostępu do kont na skutek zajęcia egzekucyjnego. Problem polega na ograniczaniu dostępu do wszystkich środków, w tym niepodlegających zajęciu. Można je ewentualnie pobrać w oddziale banku, ale już nie w bankomacie.

Ponieważ MF nie ma kompensacji do przeprowadzania w bankach kontroli prawidłowości realizacji stosowanego środka egzekucyjnego, resort zwrócił się o wyjaśnienie do przewodniczącego Komisji Nadzoru Finansowego (KNF). W odpowiedzi z 23 września KNF podała m.in., że od chwili zajęcia zobowiązany nie może wypłacać zajętej kwoty z rachunku bankowego bez zgody organu egzekucyjnego do wysokości zajętej wierzytelności (poza środkami bankowymi wolnymi od zajęcia m.in. na zasądzone alimenty i renty o charakterze alimentacyjnym zasądzone tytułem odszkodowania). Ograniczenie to nie dotyczy jednak nadwyżki ponad dochodzoną należność. Zdaniem KNF niedopuszczalna jest praktyka banków polegająca na ograniczaniu przez bank dostępu do środków pieniężnych niepodlegających zajęciu.

Brak możliwości wypłaty pieniędzy za pośrednictwem kart płatniczych lub debetowych oraz udostępnianie środków wyłącznie w kasie banku mogą wynikać jedynie z przyczyn technicznych bądź w przypadku kart kredytowych lub debetowych z przyznanym limitem zadłużenia – z regulacji wewnętrznych banku, uzależniających korzystanie z limitu od braku zajęć egzekucyjnych na rachunku posiadacza.

Dodatkowo KNF wskazała, że wysokość kwoty wolnej od zajęcia ustalana jest raz w toku danej egzekucji i bez znaczenia jest liczba umów rachunku zawartych w jednym czy kilku bankach. W praktyce wobec braku po stronie banku możliwości technicznych zweryfikowania informacji o dokonywanych wypłatach na rzecz dłużnika kwoty wolnej od zajęcia może dojść do sytuacji, w której zobowiązanemu zostanie wypłacana wielokrotność tej kwoty.

Z drugiej strony może dojść do odmowy wypłaty przez bank kwoty wolnej od zajęć, gdy organ egzekucyjny, po uzyskaniu informacji o wypłacie kwoty wolnej przez jeden z banków prowadzących zajęte rachunki, poinformuje o tym inne banki.