Ewidencja środka trwałego, zakupionego na kredyt podlega szczególnym zasadom księgowania.

Szymon Cellary, menedżer w dziale audytu Deloitte, przypomina, że przy księgowaniu tego typu zobowiązania oraz spłacaniu kolejnych rat kredytowych należy pamiętać, że obciążeń związanych z obsługą zobowiązań finansujących budowę środków trwałych (a więc odsetek od kredytu, prowizji bankowych) nie powinno się odnosić w całości w koszty danego okresu. Wynika to z art. 28 ust. 8 ustawy z 29 września 1994 r. o rachunkowości (t.j. Dz.U. z 2009 r. nr 152, poz. 1223 z późn. zm.). Zgodnie z tym przepisem cena nabycia i koszt wytworzenia m.in. środków trwałych w budowie, środków trwałych obejmuje ogół ich kosztów poniesionych przez jednostkę za okres budowy, montażu, przystosowania i ulepszenia, do dnia bilansowego lub przyjęcia do używania. Zalicza się do nich również koszt obsługi zobowiązań zaciągniętych w celu ich finansowania.

Szymon Cellary podkreśla, że w praktyce oznacza to, że za okres od rozpoczęcia budowy do czasu faktycznego oddania środka trwałego do użytkowania koszty związane z jego finansowaniem powinny zwiększać wartość budowanego środka trwałego.

Należy jednak zwrócić uwagę, że nie aktywuje się kosztów finansowania w okresie wstrzymania budowy. Po rozpoczęciu użytkowania środka trwałego koszty finansowania powinny być ujmowane bezpośrednio w kosztach finansowych bieżącego okresu.

Ewidencja do momentu oddania środka trwałego do użytku będzie przebiegała na koncie 080 – Środki trwałe w budowie. Następnie wszystkie nakłady po zakończeniu budowy zostaną przeniesione na konto 010 – Środki trwałe.

W sprawozdaniu finansowym w bilansie środki trwałe w budowie wykazuje się w wartości określonej w art. 28 ust. 1 pkt 2, czyli w wysokości ogółu kosztów (czyli również odsetek od kredytu) pozostających w bezpośrednim związku z ich nabyciem lub wytworzeniem, pomniejszonych o odpisy z tytułu trwałej utraty wartości.

Należy więc pamiętać, że tak jak pozostałe aktywa, które są wykazywane w sprawozdaniu finansowym, mogą podlegać odpisom aktualizacyjnym z tytułu trwałej utraty wartości.

W ten sposób ustalona wartość zostanie uwidoczniona w aktywach bilansu w pozycji A.II.2 – Środki trwałe w budowie.

PRZYKŁAD

Księgowanie środka trwałego finansowanego kredytem

Spółka otrzymała kredyt na częściowe sfinansowanie zakupu maszyny produkcyjnej w wysokości 50 tys. zł. W okresie, w którym środek trwały był montowany, spółka poniosła koszty odsetek (ustalone metodą zamortyzowanego kosztu) w wysokości 700 zł. Wartość brutto środka trwałego wraz z montażem wynosiła 99 630 zł.

Ewidencja księgowa:

1. Uruchomienie przyznanego kredytu bankowego: strona Wn konta 130 – Rachunek bankowy – 50 000 zł, strona Ma konta 160 – Kredyt bankowy – 50 000 zł,

2. Pobranie odsetek od przyznanego kredytu bankowego: strona Wn konta 080 – Środki trwałe w budowie – 700 zł, strona Ma konta 130 – Rachunek bankowy – 700,

3. Otrzymanie faktury VAT za maszynę i instalację: strona Wn konta 080 – Środki trwałe w budowie – 81 000 zł, strona Wn konta 225 – Rozliczenie VAT naliczonego – 18 630 zł, strona Ma konta 240 – Inne rozrachunki – 99 630 zł.

4. Przyjęcie maszyny produkcyjnej do użytkowania: strona Wn konta 010 – Środki trwałe – 81 700 zł, strona Ma konta 080 – Środki trwałe w budowie – 81 700 zł