NIP-u od podatników nadal żądają m.in. lekarze, którzy wystawiają zwolnienia od pracy w związku z chorobą. Mimo że od 1 września 2011 r. nie mają do tego prawa. Dotyczy to osób fizycznych objętych rejestrem PESEL nieprowadzących działalności gospodarczej lub niebędących zarejestrowanymi podatnikami podatku od towarów i usług. Chyba że obowiązek przedstawienia NIP wynika z przepisów.

Jak tłumaczy nam Wiesława Dróżdż z Ministerstwa Finansów, wzór zaświadczenia lekarskiego ZUS ZLA określony został rozporządzeniem ministra pracy i polityki społecznej z 27 lipca 1999 r. w sprawie szczegółowych zasad i trybu wystawiania zaświadczeń lekarskich, wzoru zaświadczenia lekarskiego i zaświadczenia lekarskiego wydanego w wyniku kontroli lekarza orzecznika Zakładu Ubezpieczeń Społecznych.

– Pozycja 06 wzoru druku formularza ZUS ZLA wymusza wpisanie NIP ubezpieczonego lub serię i nr paszportu, z tym że serię i nr paszportu należy wpisać tylko wtedy, gdy nie nadano PESEL i NIP – dodaje Wiesława Dróżdż.

Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej w lutym tego roku obiecało, że wzory druków ZUS ZLA zostaną dostosowane do obowiązującego prawa i nie będzie wymogu podawania NIP-u osoby fizycznej. Na razie jednak projektu nie ma. Czekamy na odpowiedź MPiPS, kiedy taki projekt będzie gotowy.

1 września od tego dnia br. osoby fizyczne nieprowadzące firm nie muszą się posługiwać NIP. Wystarczy im PESEL