Podmioty, które w podstawowej działalności usługowej (np. kluby fitness, siłownie) wykorzystują utwory muzyczne, muszą uiścić opłatę stowarzyszeniu autorów ZAiKS za odtwarzanie muzyki

Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością powinny tę opłatę ująć w księgach rachunkowych. Joanna Jahołkowska, starsza księgowa z toruńskiego oddziału FPA Group, wyjaśnia, że takie wydatki ewidencjonuje się na koncie  450 – Podatki i opłaty. Opłata na rzecz stowarzyszenia autorów ZAiKS stanowi dla celów księgowych koszt działalności operacyjnej zgodnie z art. 6 ustawy z 29 września 1994 r. o rachunkowości (t.j. Dz.U. z 2009 r. nr 152, poz. 1223 z późn. zm.). W księgach rachunkowych jednostki należy ująć wszystkie osiągnięte, przypadające na jej rzecz przychody i obciążające ją koszty związane z tymi przychodami dotyczące danego roku obrotowego, niezależnie od terminu ich zapłaty.

Koszty dzielą się na koszty bezpośrednie i inne, które pośrednio związane są z osiąganym przychodem. Bezpośrednie koszty to takie, które można jednoznacznie przyporządkować do konkretnych przychodów. Drugie z wymienionych kosztów to takie, których bezpośrednie przyporządkowanie do konkretnego przychodu nie jest możliwe.

Joanna Jahołkowska podkreśla, że koszty bezpośrednie należy ująć w księgach tego okresu, w którym zostały osiągnięte odpowiadające im przychody. Natomiast koszty pośrednio związane z przychodami powinno się ujmować w księgach w dacie ich poniesienia.

Zgodnie z przepisami art. 15 ust. 4e ustawy z 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (t.j. Dz.U. z 2011 r. nr 74, poz. 397 z późn. zm.) za dzień poniesienia kosztu uzyskania przychodów uważa się dzień, na który ujęto koszt w księgach rachunkowych, czyli zaksięgowano na podstawie otrzymanego dokumentu. 

Według eksperta moment  ujęcia  w księgach rachunkowych jest taki sam jak w przypadku kosztów podatkowych.

Ważne!

W księgach rachunkowych należy ująć wszystkie osiągnięte, przypadające przychody i obciążające koszty związane z tymi przychodami dotyczące danego roku obrotowego, niezależnie od terminu ich zapłaty