Potwierdzenie otrzymania faktury korygującej przez nabywcę jest warunkiem do zmniejszenia podstawy opodatkowania VAT. Zdaniem Ministerstwa Finansów rezygnacja z tego wymogu mogłaby rodzić skutki budżetowe i prowadzić do otwarcia furtki do nadużyć. Istniałoby bowiem przyzwolenie na obniżanie podatku należnego u dostawcy bez żadnego zabezpieczenia, że u nabywcy dojdzie do odpowiedniego pomniejszenia podatku naliczonego.

– Ustawodawca nie sprecyzował, w jakiej formie nabywca ma potwierdzać odbiór faktury korygującej. Potwierdzenie tego faktu może więc mieć formę dowolną, która pozwoli na jednoznaczne stwierdzenie, że sprzedawca to potwierdzenie otrzymał – wyjaśnia Wiesława Dróżdż z Ministerstwa Finansów.

Według resortu finansów polska ustawa o VAT w tym zakresie nie narusza przepisów wspólnotowych.

Z argumentami tymi nie zgadza się Jerzy Martini, doradca podatkowy, partner Baker & McKenzie, I wiceprzewodniczący Grupy VAT Rady Podatkowej PKPP Lewiatan. Jego zdaniem same przepisy, nawet najbardziej restrykcyjne, nie ustrzegą przed nadużyciami podatkowymi. Są natomiast dużym utrudnieniem dla uczciwych podatników.

– W przypadku definitywnego braku otrzymania potwierdzenia odbioru faktury korygującej podatnik ponosi ekonomicznie ciężar VAT, co jest sprzeczne z podstawową cechą konstrukcyjną tego podatku. Konieczność zbierania potwierdzeń odbioru faktur korygujących i uwzględnianie korekt w odpowiednich deklaracjach skutkuje też wzrostem kosztów administracyjnych – ocenia Jerzy Martini.

Jednocześnie zauważa, że wśród krajów Unii Europejskiej oprócz Polski tylko Słowenia posiada podobne rozwiązanie. W pozostałych państwach członkowskich system VAT funkcjonuje (na ogół znaczenie lepiej niż u nas) bez istnienia analogicznych przepisów.

Według Jerzego Martiniego zgodność naszych regulacji z prawem unijnym jest wątpliwa, co zresztą ma rozstrzygnąć Trybunał Sprawiedliwości UE. Ekspert uważa, że interesu Skarbu Państwa należałoby strzec za pomocą konwencjonalnych metod, jakimi są kontrole dokumentów i rozliczeń podatników (wydruki z kont, dokumenty dotyczące kompensat), z których wynika fakt udzielenia rabatu czy innego przypadku obniżenia kwoty należnej. Wprowadzanie specjalnego, nieskutecznego, ale uciążliwego dla podatników rozwiązania to – według eksperta – tworzenie barier dla działalności gospodarczej w Polsce.

Lista barier

Lewiatan opublikował czarną listę barier komplikujących prowadzenie biznesu. Wśród nich znalazło się 40 utrudnień podatkowych i 10 niezwiązanych bezpośrednio z podatkami, ale będących w kompetencji Ministerstwa Finansów. Co tydzień konfrontujemy argumenty Lewiatana ze stanowiskiem MF.