Wymóg uzyskiwania potwierdzenia odbioru faktury korygującej przez nabywcę jako warunek obniżenia obrotu oraz VAT należnego jest bardzo uciążliwy dla podatników. Resort finansów nie zamierza jednak tego zmieniać.

Potwierdzenie otrzymania faktury korygującej przez nabywcę jest warunkiem do zmniejszenia podstawy opodatkowania VAT. Zdaniem Ministerstwa Finansów rezygnacja z tego wymogu mogłaby rodzić skutki budżetowe i prowadzić do otwarcia furtki do nadużyć. Istniałoby bowiem przyzwolenie na obniżanie podatku należnego u dostawcy bez żadnego zabezpieczenia, że u nabywcy dojdzie do odpowiedniego pomniejszenia podatku naliczonego.
– Ustawodawca nie sprecyzował, w jakiej formie nabywca ma potwierdzać odbiór faktury korygującej. Potwierdzenie tego faktu może więc mieć formę dowolną, która pozwoli na jednoznaczne stwierdzenie, że sprzedawca to potwierdzenie otrzymał – wyjaśnia Wiesława Dróżdż z Ministerstwa Finansów.
Według resortu finansów polska ustawa o VAT w tym zakresie nie narusza przepisów wspólnotowych.
Z argumentami tymi nie zgadza się Jerzy Martini, doradca podatkowy, partner Baker & McKenzie, I wiceprzewodniczący Grupy VAT Rady Podatkowej PKPP Lewiatan. Jego zdaniem same przepisy, nawet najbardziej restrykcyjne, nie ustrzegą przed nadużyciami podatkowymi. Są natomiast dużym utrudnieniem dla uczciwych podatników.
– W przypadku definitywnego braku otrzymania potwierdzenia odbioru faktury korygującej podatnik ponosi ekonomicznie ciężar VAT, co jest sprzeczne z podstawową cechą konstrukcyjną tego podatku. Konieczność zbierania potwierdzeń odbioru faktur korygujących i uwzględnianie korekt w odpowiednich deklaracjach skutkuje też wzrostem kosztów administracyjnych – ocenia Jerzy Martini.
Jednocześnie zauważa, że wśród krajów Unii Europejskiej oprócz Polski tylko Słowenia posiada podobne rozwiązanie. W pozostałych państwach członkowskich system VAT funkcjonuje (na ogół znaczenie lepiej niż u nas) bez istnienia analogicznych przepisów.
Według Jerzego Martiniego zgodność naszych regulacji z prawem unijnym jest wątpliwa, co zresztą ma rozstrzygnąć Trybunał Sprawiedliwości UE. Ekspert uważa, że interesu Skarbu Państwa należałoby strzec za pomocą konwencjonalnych metod, jakimi są kontrole dokumentów i rozliczeń podatników (wydruki z kont, dokumenty dotyczące kompensat), z których wynika fakt udzielenia rabatu czy innego przypadku obniżenia kwoty należnej. Wprowadzanie specjalnego, nieskutecznego, ale uciążliwego dla podatników rozwiązania to – według eksperta – tworzenie barier dla działalności gospodarczej w Polsce.
Lista barier
Lewiatan opublikował czarną listę barier komplikujących prowadzenie biznesu. Wśród nich znalazło się 40 utrudnień podatkowych i 10 niezwiązanych bezpośrednio z podatkami, ale będących w kompetencji Ministerstwa Finansów. Co tydzień konfrontujemy argumenty Lewiatana ze stanowiskiem MF.