W analizowanej przez izbę skarbową sprawie podatnik, który nie był jednostką objętą systemem oświaty, organizował kursy: wyrównawcze przygotowujące do matury, uniwersytetu trzeciego wieku, języków obcych oraz nauki jazdy kategorii B.

Zgodnie z art. 43 ust. 1 pkt 27 ustawy o VAT (Dz.U. z 2004 r. nr 54, poz. 535 z późn. zm.) zwolnione są usługi prywatnego nauczania na poziomie przedszkolnym, podstawowym, gimnazjalnym, ponadgimnazjalnym i wyższym, świadczone przez nauczycieli.

Ponieważ podatnik nie był nauczycielem ani wykładowcą, a usługi nauczania były świadczone na jego zlecenie przez nauczycieli lub wykładowców, niezwiązanych bezpośrednio umową z uczniami, to nie korzysta ze zwolnienia. Prowadzenie i organizacja kursów wyrównawczych oraz kursów uniwersytetu trzeciego wieku podlegają 23-proc. VAT.

Z kolei nauczanie języków obcych prowadzone przez podmioty inne niż objęte systemem oświaty oraz inne niż uczelnie, jednostki naukowe i jednostki badawczo-rozwojowe są zwolnione na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 28 ustawy o VAT. Podobnie kursy w zakresie prawa jazdy kategorii B wypełniają przesłanki do zwolnienia z art. 43 ust. 1 pkt 29 ustawy o VAT jako usługi kształcenia zawodowego lub przekwalifikowania zawodowego.

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA dyrektora Izby Skarbowej w Łodzi z 13 czerwca 2011 r. (nr IPTPP3/443-7/11-4/IB).