Podatnik zakupił obligacje strukturyzowane, które zostały wykupione.

– Czy dom maklerski powinien wykazać kwotę uzyskaną z tytułu odkupu obligacji strukturyzowanych przez klienta jako jego przychód w informacji PIT-8C – pyta Piotr z Krakowa.

Płatnikiem jest podmiot obowiązany na podstawie przepisów do obliczenia, pobrania i wpłacenia podatku. Jednak jak mówi Rafał Sidorowicz, doradca podatkowy w MDDP, płatnikiem nie można określić podmiotu, którego rola ogranicza się do pośrednictwa w wypłacie przychodów uzyskanych od dłużnika. A w takim też charakterze występują z reguły domy maklerskie, które realizując transakcje kupna i sprzedaży w imieniu swoich klientów, w określonych sytuacjach zobligowane są do sporządzenia informacji PIT-8C.

W przypadku odkupu przez emitenta produktów strukturyzowanych, określenie zakresu obowiązków domu maklerskiego wymaga poprawnej kwalifikacji uzyskanych przez klientów przychodów. W świetle braku jednolitego podejścia organów podatkowych nie jest to jednak zadanie proste. Niektóre z urzędów prezentują pogląd, zgodnie z którym odkup obligacji strukturyzowanych stanowi realizację praw z tego pochodnego instrumentu finansowego, w związku z czym domy maklerskie są zobowiązane wystawić informację PIT-8C (np. interpretacja dyrektora Izby Skarbowej w Poznaniu, nr ILPB1/415-665/08-2/RP).

– Wydaje się jednak, że wykupu takich obligacji nie można zrównywać z odpłatnym zbyciem papierów wartościowych na rynku wtórnym. W konsekwencji osiągnięty przez inwestora przychód będzie podlegać 19-proc. podatkowi zryczałtowanemu od wartości kuponu wypłaconego ponad wartość nominalną obligacji – dodaje Rafał Sidorowicz.

Oznacza to, że emitent, pełniąc funkcję płatnika, powinien pobrać i wpłacić podatek zryczałtowany oraz przesłać do urzędu deklarację roczną PIT-8AR. Podatnik nie będzie musiał rozliczać się z podatku w zeznaniu rocznym. Tym samym też dom maklerski nie będzie mieć obowiązku wystawienia informacji PIT-8C. Takie stanowisko zaprezentował np. dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie w interpretacji nr IPPB2/415-894/08-2/JK.

Podstawa prawna

Art. 41 ust. 4, art. 42 ust. 1a ustawy z 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (t.j. Dz.U. z 2010 r. nr 51, poz. 307 z późn. zm.).