Złożenie błędnej deklaracji podatkowej, na skutek czego podatek został uszczuplony lub narażony na uszczuplenie, podlega odpowiedzialności karnej skarbowej. Grzywna nie grozi jednak podatnikowi, który prawidłowo skoryguje deklarację i uzasadni korektę. Składanie dodatkowego pisma czynnego żalu nie jest w tym przypadku wymagane.

Jak wyjaśnia Karolina Brzozowska, konsultant podatkowy w ECDDP, wyłączenie karalności w odniesieniu do czynów zabronionych związanych z podaniem w deklaracjach nieprawdziwych danych unormowano w art. 16a kodeksu karnego skarbowego (t.j. Dz.U. z 2007 r. nr 111, poz. 765 z późn. zm.).

– Stanowi on samodzielną normę prawną, na podstawie której sprawca czynu nie podlega karze, jeżeli złoży prawnie skuteczną korektę deklaracji podatkowej oraz uiści należność – mówi Karolina Brzozowska.

Nasza rozmówczyni tłumaczy, że przepis ten jest przepisem szczególnym w stosunku do art. 16 kodeksu karnego skarbowego, który reguluje czynny żal (pozwala uniknąć kary sprawcom wykroczeń i przestępstw skarbowych, pod warunkiem ujawnienia fiskusowi istotnych okoliczności czynu).

Ponieważ przepis szczególny wyłącza stosowanie przepisu ogólnego, w przypadku korygowania błędnych deklaracji nie jest konieczne spełnienie dodatkowych wymogów składających się na instytucję czynnego żalu, m.in. zawiadomienie organu o popełnieniu czynu zabronionego, wyjawienie istotnych okoliczności popełnienia czynu oraz wskazanie współdziałających osób.

Krzysztof Biernacki, doradca podatkowy, dodaje, że wyłączenie karalności czynu zabronionego na podstawie art. 16a kodeksu jest ściśle związane ze skutecznością złożenia korekty deklaracji podatkowej.

– Korekta taka jest skuteczna, gdy zostanie złożona wraz z dołączonym pisemnym uzasadnieniem przyczyn korekty – tłumaczy nasz rozmówca.

Ekspert wskazuje, że zawieszenie skuteczności korekty wprost reguluje art. 81b Ordynacji podatkowej (t.j. Dz.U. z 2005 r. nr 8, poz. 60 z późn. zm.), przy czym jest tam mowa wyłącznie o postępowaniu podatkowym lub kontroli podatkowej.

– Zatem skuteczna będzie korekta deklaracji złożona już po podjęciu czynności sprawdzających, ale przed wszczęciem kontroli lub postępowania podatkowego – mówi Krzysztof Biernacki.

Inaczej jest w przypadku czynnego żalu regulowanego w art. 16 wspomnianego kodeksu.

– Jest on bezskuteczny, gdy organ podatkowy podjął już informacje o przestępstwie lub wykroczeniu w ramach czynności sprawdzających – przypomina nasz rozmówca.

W ocenie eksperta, mając na uwadze to, że obie te instytucje stanowią odrębne podstawy wyłączające karalność, brak jest podstaw do składania odrębnego pisma poza deklaracją wraz z pisemnym jej uzasadnieniem w celu wyłączenia odpowiedzialności karnej skarbowej.

2772 zł wynosi wymierzona mandatem maksymalna grzywna za nieterminowe złożenie deklaracji