Podatnik od dwóch swoich kontrahentów niejednokrotnie dostaje faktury z miesięcznym opóźnieniem po otrzymaniu towarów.

– Jak w księdze podatkowej ująć spóźnioną fakturę – pyta pan Michał z Konina.

Jeśli opóźniona faktura dotyczy towarów handlowych lub surowców do produkcji, to musimy dokonać wpisu do księgi podatkowej niezwłocznie po otrzymaniu tych towarów na podstawie dokumentu magazynowego. Paweł Małecki, doradca podatkowy, wyjaśnia nam, że faktura otrzymana w późniejszym okresie stanowi ewentualnie podstawę do korekty zapisu, gdyby wartości na dokumencie magazynowym różniły się od danych na fakturze.

– W przypadku faktury dokumentującej inne wydatki zwykle księgujemy fakturę pod datą jej wystawienia – podpowiada Paweł Małecki.

Często się jednak zdarza, że fakturę kosztową otrzymujemy po rozliczeniu miesiąca, w którym ona była wystawiona. Paweł Małecki zauważa, że żaden przepis ustawy o PIT nie zabrania jednak rozliczenia jej w kolejnym miesiącu w dacie jej otrzymania. Nie ma tu bowiem ograniczenia takiego jak w VAT pozwalającego odliczyć podatek naliczony w miesiącu otrzymania lub dwóch miesiącach następnych.

– Jedynym ograniczeniem ujmowania kosztów jest art. 22 ust. 4 ustawy o PIT informujący, że koszty uzyskania przychodów, są potrącane tylko w tym roku podatkowym, w którym zostały poniesione – dodaje nasz rozmówca. To zastrzeżenie (czyli inny sposób rozliczenia) dotyczy podatników prowadzących księgi rachunkowe lub podatkową księgę przychodów i rozchodów według zasad przypisywania kosztów taki jak w księgach rachunkowych. Zwykle jednak prowadzimy księgę przychodów i rozchodów w sposób uproszczony. Wtedy do momentu złożenia zeznania za rok ubiegły możemy doksięgować wszystkie opóźnione faktury pod datą 31 grudnia rozliczanego roku podatkowego.

Podstawa prawna

Ustawa z 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (t.j. Dz.U. z 2010 r. nr 51, poz. 307 z późn. zm.).

Rozporządzenie ministra finansów z 26 sierpnia 2003 r. w sprawie prowadzenia podatkowej księgi przychodów i rozchodów (Dz.U. nr 152, poz. 1475 z późn. zm.).