Jednak jak wynika z interpelacji poselskiej (nr 19952/11) urząd skarbowy żąda od podatnika stosownego wniosku celem przekazania podania do właściwego organu. Ministerstwo Finansów w odpowiedzi na interpelację przyznało, że art. 170 par. 1 Ordynacji podatkowej (t.j. Dz.U. z 2005 r. nr 8, poz. 60 z późn. zm.) nakłada na organy podatkowe obowiązek niezwłocznego przesyłania podań do organów właściwych. Obowiązek ten związany jest z zasadą przestrzegania przez organy podatkowe z urzędu swojej właściwości rzeczowej i miejscowej oraz z zasadą szybkości postępowania. Resort zwrócił uwagę, że składane do urzędów skarbowych pisma są często niejasno sformułowane, co wymaga wezwania podatnika. Jeśli po usunięciu braków okazuje się, że organ, do którego wniesiono podanie, jest niewłaściwy, zastosowanie ma art. 170 par. 1 Ordynacji podatkowej.

W opinii MF regulacje te nie budzą w praktyce wątpliwości organów podatkowych. W 2010 roku do resortu nie wpłynęły skargi lub wnioski czy też sygnały od jednostek podległych dotyczące tej problematyki, które powodowałyby konieczność podjęcia prac nad opracowaniem szczegółowych wytycznych czy zaleceń w sprawie procedur przekazywania podań między organami podatkowymi.