Trwają prace nad propozycją przeniesienia jednego okienka z urzędów gmin do urzędów skarbowych, o czym „DPG” informowała 10 stycznia. Teraz temat został poruszony w interpelacji poselskiej (nr 19961/11). Ministerstwo Finansów w odpowiedzi wskazało, że projekt nowelizowanej ustawy o swobodzie działalności gospodarczej zakłada, że wniosek o wpis do CEIDG (Centralna Ewidencja Informacji o Działalności Gospodarczej) może być złożony w urzędzie gminy albo urzędzie skarbowym: osobiście lub wysłany listem poleconym. Decyzja o miejscu złożenia będzie należała do przedsiębiorcy.

Resort tłumaczy, że zmiana ta, oprócz zgłoszenia wpisu do ewidencji działalności gospodarczej na formularzu EDG-1, umożliwi przedsiębiorcy wybór formy opodatkowania, w szczególności możliwe będzie przedłożenie zgłoszenia rejestracyjnego VAT-R oraz innych niezbędnych dokumentów podatkowych typowych dla procesu rejestracji firmy. Wszystkie te czynności przedsiębiorca załatwi w trakcie jednej wizyty w urzędzie skarbowym.

Podatnik skorzysta także z możliwości uruchomienia usługi systemu informatycznego wspierającej przygotowanie wniosku EDG-1, przy wykorzystaniu danych już posiadanych przez administrację podatkową oraz podanych przez zgłaszającego działalność gospodarczą. Pomocy technicznej i prawnej udzieli wykwalifikowany personel urzędów skarbowych.