Przedsiębiorca będzie miał możliwość oprócz dokonania zgłoszenia wpisu do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG) także wyboru formy opodatkowania, złożenia zgłoszenia rejestracyjnego w VAT oraz innych dokumentów podatkowych typowych dla procesu rejestracji działalności gospodarczej w wybranym urzędzie gminy. Zapewnia to nowelizacja ustawy o swobodzie działalności gospodarczej oraz niektórych innych ustaw, której drugie czytanie odbędzie się na dzisiejszym posiedzeniu Sejmu.

Projekt, po pracach w sejmowej komisji Przyjazne Państwo, nie przewiduje już możliwości składania wniosków o rejestrację firmy (listem poleconym lub osobiście) w urzędach skarbowych, a jedynie w wybranym urzędzie gminy. Mimo to nie trzeba będzie dodatkowo fatygować się do urzędu skarbowego.

Zgodnie z projektem CEIDG prześle odpowiednie dane zawarte we wniosku o wpis niezbędne m.in. do złożenia oświadczenia o wyborze formy opodatkowania PIT albo wniosku o zastosowanie karty podatkowej, a także zgłoszenia rejestracyjnego lub aktualizującego w VAT, niezwłocznie, nie później niż następnego dnia roboczego po dokonaniu wpisu, do właściwego naczelnika urzędu skarbowego wskazanego przez przedsiębiorcę.

– Szczególnie istotne znaczenie dla przedsiębiorcy ma to, że wszystkie czynności związane z rejestracją i opodatkowaniem firmy załatwi w jednym wniosku o wpis do centralnego rejestru – mówi dr Krzysztof Biernacki, doradca podatkowy.

Przypomnijmy, że po zmianie przepisów zasadą ma być składanie przez osoby fizyczne wniosków o wpis do CEIDG za pośrednictwem formularza elektronicznego dostępnego na stronie internetowej CEIDG. Jednak przedsiębiorca będzie mógł złożyć wniosek także osobiście lub listem poleconym w wybranym urzędzie gminy.