Sprawozdanie finansowe może badać tylko biegły rewident wpisany do rejestru (ewentualnie działający w ramach podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych). Szymon Cendal, ekspert w TPA Horwath, wskazuje, że właściwy rejestr prowadzi Krajowa Rada Biegłych Rewidentów. Osoby mające uprawnienia do wykonywania zawodu biegłego rewidenta uzyskane poza granicami Polski nie mogą badać sprawozdań finansowych zgodnie z polskimi przepisami bez spełnienia wskazanych wymogów.

Wyboru biegłego (podmiotu uprawnionego do badania) dokonuje organ zatwierdzający sprawozdanie finansowe jednostki, chyba że statut, umowa lub inne przepisy prawa stanowią inaczej. W przypadku spółek akcyjnych – podpowiada Szymon Cendal – z uwagi na wymóg istnienia organu nadzorczego nadawany przez kodeks spółek handlowych oraz utrudnienia związane z formalnym doprowadzeniem do zgromadzenia akcjonariuszy rolę wyboru biegłego rewidenta zazwyczaj powierza się radzie nadzorczej.

Opinia i raport mają być bezstronne i niezależne. Nie spełnią one tych kryteriów, jeżeli np. biegły posiada akcje w jednostce, w której wykonuje badanie. Biegły rewident składa oświadczenie w sprawie bezstronności i niezależności. Ponadto, jak wskazuje ekspert, zgodnie z Krajowymi Standardami Rewizji Finansowej odpowiednie deklaracje niezależności powinny znaleźć się w sformułowaniach raportu z badania sprawozdania finansowego.

Po uzgodnieniu warunków przeprowadzenia badania kierownik jednostki zawiera umowę o wykonanie badania sprawozdania finansowego.

Ważne!

Nieprawidłowy wybór biegłego powoduje nieważność badania i wydanej opinii wraz z raportem, co skutkuje m.in. tym, że nie można podzielić wyniku finansowego.