Już w październiku ubiegłego roku „DGP” pisał, że agencje muszą zmienić zasady wyboru biegłego rewidenta, który bada roczne sprawozdanie. Problem ten sygnalizowała wówczas Komisja Nadzoru Audytowego – organ nadzoru publicznego.

Warto więc przypomnieć, że zmiany w tym zakresie wprowadza rozporządzenie z 10 marca 2011 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych zasad gospodarki finansowej Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa (Dz.U. nr 64, poz. 334). Wyboru podmiotu uprawnionego do badania rocznego sprawozdania finansowego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa będzie dokonywał minister finansów, zgodnie z przepisami o zamówieniach publicznych, a nie jak wcześniej – prezes agencji. Nowe rozwiązanie będzie miało zastosowanie po raz pierwszy do badania sprawozdania finansowego agencji za 2011 rok.

Według Józefa Króla, biegłego rewidenta, przewodniczącego Krajowego Sądu Dyscyplinarnego Krajowej Izby Biegłych Rewidentów, to dobra zmiana. Audytora wybiera bowiem ten, kto w świetle ustawy o Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa (Dz.U. z 2008 r. nr 98, poz. 634, z późn. zm.) jest jej nadzorcą, tj. minister finansów, a nie zarządcą, czyli prezes agencji.