Podatnik przez sześć miesięcy 2009 roku nie ewidencjonował wszystkich zdarzeń gospodarczych swojej firmy.

– Kiedy taki błąd się przedawni, aby mógł uniknąć sankcji – pyta pan Paweł z Działdowa.

Podatnicy oraz płatnicy zobowiązani są do prowadzenia ksiąg, takich jak księgi rachunkowe, księgi przychodów i rozchodów, a także ewidencji, np. dla celów podatku od towarów i usług czy ewidencji pobranego podatku od czynności cywilnoprawnych.

Jak przypomina Jakub Rychlik, doradca podatkowy, księgi powinny być prowadzone rzetelnie, co oznacza, że powinny być zgodne ze stanem rzeczywistym. Ujęcie transakcji, która w ogóle nie miała miejsca, jak również transakcji, którą zawarto, jednak z innym kontrahentem lub za wynagrodzenie o innej wartości, należy uznać za nierzetelne prowadzenie ksiąg.

– Będzie nim także nieujawnienie zrealizowanych transakcji, do czego osoba prowadzącą księgi była zobowiązana – przypomina Jakub Rychlik.

Zdaniem naszego eksperta w zależności od stopnia i rozmiarów naruszenia obowiązków ewidencyjnych zachowania takie będą przestępstwami skarbowymi bądź wykroczeniami skarbowymi. Podział ten ma znaczenie nie tylko z uwagi na wysokość grożącej sankcji karnej, ale również dla określenia momentu przedawnienia karalności.

– Przedawnienie przestępstw skarbowych polegających na nierzetelnym prowadzeniu ksiąg następuje z upływem 5 lat od chwili ich popełnienia, czyli od momentu wprowadzenia zapisu niezgodnego z rzeczywistością bądź zaniechania dokonania zapisu w księgach – tłumaczy Jakub Rychlik.

Natomiast – jak dodaje ekspert – jeśli w tym okresie przeciwko sprawcy wszczęto postępowanie, karalność tego przestępstwa skarbowego ustaje z upływem kolejnych pięciu lat od zakończenia wspomnianego okresu pięcioletniego. W przypadku wykroczeń skarbowych okres ten odpowiednio wynosi rok i jest przedłużany o kolejne dwa lata, jeżeli zostanie wszczęte postępowania przeciwko sprawcy.

4,4 mln zł wynosi maksymalna kara grzywny za nierzetelne prowadzenie ksiąg