Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie wyjaśnił, jaką firmę mogą prowadzić w Polsce cudzoziemcy. W analizowanej przez izbę sprawie podatnik ma obywatelstwo austriackie i prowadzi pozarolniczą działalność gospodarczą w Polsce. W 2010 r. i w latach wcześniejszych prowadził księgi rachunkowe i osiągał przychody poniżej 1,2 mln euro. Od 2011 r. chce prowadzić ewidencję księgową w postaci podatkowej księgi przychodów i rozchodów.

Według stołecznej izby co do zasady 21 stycznia roku podatkowego upłynął termin złożenia zawiadomienia o prowadzeniu podatkowej księgi przychodów i rozchodów przez podatników, którzy w nowym roku podatkowym kontynuują działalność gospodarczą, ale np. zrezygnowali z prowadzenia ksiąg rachunkowych.

Jeśli podatnik, będąc obywatelem państwa członkowskiego Unii Europejskiej, nie osiągnął w 2010 r. przychodu w wysokości 1,2 mln euro, będzie mógł od 1 stycznia 2011 r. zaprowadzić podatkową księgę przychodów i rozchodów, jednak powinien to zgłosić do 21 stycznia 2010 r. właściwemu miejscowo naczelnikowi urzędu skarbowego.

Interpretacja indywidualna dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie z 27 stycznia 2011 r. (nr IPPB1/415-1084/10-2/MT).