Podatnicy zryczałtowanego podatku dochodowego od przychodów ewidencjonowanych są zobowiązani do złożenia w urzędzie skarbowym zeznania m.in. o wysokości uzyskanego przychodu. Ryczałtowcy do 31 stycznia musieli złożyć w urzędzie skarbowym PIT-28 za 2010 rok. A co z podatnikami, którzy żadnego przychodu w ubiegłym roku nie uzyskali, ale wybrali sposób rozliczeń ryczałtem.

Z przepisów o ryczałcie można wywnioskować, że w przypadku braku uzyskania jakiegokolwiek przychodu (np. wskutek zawieszenia działalności gospodarczej) podatnik zryczałtowanego podatku od przychodów ewidencjonowanych nie jest zobowiązany do składania zeznania rocznego na formularzu PIT-28.

– Organy podatkowe w praktyce nie podzielają jednak takiego stanowiska, wywodząc obowiązek do złożenia w takim przypadku tzw. zeznania zerowego – ostrzega Karolina Kierod, konsultant podatkowy w spółce doradztwa podatkowego Piekielnik i Partnerzy we Wrocławiu.

Przepisy ustawy o ryczałcie stanowią, że podatnik, który na podstawie przepisów o swobodzie działalności gospodarczej zawiesił wykonywanie działalności gospodarczej, jest zwolniony, w zakresie tej działalności, z obowiązków obliczania ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych i wpłacania go na rachunek urzędu skarbowego za okres objęty zawieszeniem.

Ekspert dodaje, że jeżeli do 20 stycznia roku podatkowego podatnik nie zgłosił likwidacji działalności gospodarczej lub nie dokonał wyboru innej formy opodatkowania, uważa się, że nadal prowadzi działalność opodatkowaną w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych. W konsekwencji skoro uznaje się, że podatnik nadal prowadzi działalność opodatkowaną podatkiem zryczałtowanym, to zdaniem fiskusa powinien on złożyć zeznanie roczne PIT-28 nawet wówczas, gdy będzie się to wiązało z wykazaniem w zeznaniu przychodu w wysokości 0 zł.

Jednak – zdaniem Karoliny Kierod – wystarczające wydawałoby się złożenie przez podatnika w urzędzie skarbowym oświadczenia, że w danym roku podatkowym nie osiągnął żadnego przychodu.

Nasza rozmówczyni zaznacza również, że kodeks karny skarbowy nie przewiduje ponoszenia przez podatnika odpowiedzialności karnej skarbowej w przypadku braku złożenia tzw. zeznania zerowego. Odpowiedzialność za niezłożenie zeznania podatkowego podatnik ponosi bowiem wówczas, gdy niezłożeniu zeznania towarzyszy uchylanie się przez podatnika od opodatkowania, przez co podatnik naraża podatek na uszczuplenie.

732,7 tys. liczba podatników rozliczających ryczałt za 2009 rok