Spółka nie złożyła w terminie do 17 stycznia deklaracji na podatek od nieruchomości, bo jej księgowa była w tym czasie na urlopie.

– Czy burmistrz miasta może ukarać za niezłożenie deklaracji w terminie – pyta pan Mateusz z Konina.

Firmy, które nie wywiązują się z obowiązku złożenia deklaracji na podatek od nieruchomości, mogą mieć spore kłopoty. Jak przypomina Małgorzata Boguszewska, analityk w Alma Consulting Group Polska, podstawowym obowiązkiem każdego podatnika jest zapłata podatku, jak również dopełnienie innych formalności aż do wygaśnięcia stosunku publicznoprawnego.

– Zgodnie z ustawą o podatkach i opłatach lokalnych (t.j. Dz.U. z 2010 r. nr 95, poz. 613 z późn. zm.) osoby prawne i jednostki organizacyjne mają obowiązek złożenia deklaracji na podatek od nieruchomości w terminie do 15 stycznia za cały rok podatkowy – wyjaśnia ekspert.

Jak dodaje, w tym roku podatnicy zyskali dwa dodatkowe dni na złożenie deklaracji, gdyż termin jej złożenia upłynął 17 stycznia. Jeśli jednak podatnik nie wywiązał się z obowiązku złożenia deklaracji, może zostać ukarany karą przewidzianą w kodeksie karnym skarbowym.

Jak stwierdza Małgorzata Boguszewska, niewywiązanie się podatnika z obowiązku złożenia deklaracji bądź nieterminowe jej złożenie uprawnia wójta, burmistrza prezydenta miasta do pociągnięcia podatnika do odpowiedzialności karnej skarbowej.

Gminny organ podatkowy powinien więc zbadać, czy podatnik dopuścił się czynu zabronionego określonego w art. 54 par. 1 ustawy z 10 września 1999 r. – Kodeks karny skarbowy (t.j. Dz.U. z 2007 r. nr 111, poz. 765 z późn. zm.). Zgodnie z tym przepisem podatnik, który uchylając się od opodatkowania, nie ujawnia właściwemu organowi przedmiotu lub podstawy opodatkowania lub nie składa deklaracji, przez co naraża podatek na uszczuplenie, podlega karze grzywny do 720 stawek dziennych albo karze pozbawienia wolności, albo obu tym karom łącznie. Kolejne przepisy zmniejszają wymiar kary w zależności od wartości uszczuplenia. Wyjaśnijmy, że najmniejszą karą jest kara za wykroczenie skarbowe, czyli mandat.

Gminny organ podatkowy powinien jednak zbadać, czy doszło do wykroczenia z winy podatnika. Zgodnie bowiem z art. 1 par. 3 kodeksu nie popełnia przestępstwa skarbowego lub wykroczenia skarbowego sprawca czynu zabronionego, jeżeli nie można mu przypisać winy w czasie czynu.

Odpowiedzialności karnej skarbowej podlega również podatnik, który podał w deklaracji nieprawdę lub zataił prawdę, a także gdy nie zawiadomił o zmianie danych, przez co naraził podatek na uszczuplenie. Kary za tego rodzaju naruszenie określa art. 56 par. 1 kodeksu karnego skarbowego.

Ważne!

Wójt, burmistrz lub prezydent miasta zanim wymierzy karę podatnikowi, który nie złożył deklaracji, musi zbadać, czy naruszenie przepisów nastąpiło z winy podatnika