To, czy konstrukcja urządzenia reklamowego - billboardu umożliwia bądź wyklucza jego przeniesienie, nie jest decydującym kryterium dla opodatkowania podatkiem od nieruchomości.
Niektóre samorządy traktują tablice reklamowe (billboardy) jak budowle i naliczają podatek od nieruchomości. Ministerstwo Finansów w odpowiedzi na interpelację poselską (nr 19987/11) wyjaśniło zasady opodatkowania takich obiektów.
Przepisy prawa budowlanego zawierają otwarty katalog obiektów budowlanych uznawanych za budowle, do których zalicza się wolno stojące trwale związane z gruntem urządzenia reklamowe. Ministerstwo Finansów przyznało, że w związku z tym, że ani ustawa o podatkach i opłatach lokalnych, ani – Prawo budowlane nie definiuje pojęcia trwałego związania, są wątpliwości, czy przedmiotem opodatkowania podatkiem od nieruchomości są urządzenia reklamowe, których sposób związania z podłożem pozwala na przeniesienie w inne miejsce.
Resort poinformował, że podziela stanowisko sądów administracyjnych, z którego wynika, że nie jest zasadne przyjmowanie jako wyznacznika trwałego związania z gruntem, możliwości przeniesienia urządzenia reklamowego (m.in. wyrok WSA w Warszawie z 3 marca 2010 r., sygn. akt VII SA/Wa 82/10; wyrok NSA z 16 grudnia 2009 r., sygn. akt II OSK 1958/08 oraz z 29 lipca 2010 r., sygn. akt II OSK 1233/09).
Jeżeli do posadowienia urządzenia reklamowego w innym miejscu wymagane jest dostosowanie tego miejsca, użycie specjalistycznego sprzętu, a działanie to ma na celu umożliwienie użytkowania urządzenia zgodnie z przeznaczeniem i wymagają tego zasady bezpieczeństwa, to tego typu urządzenie ma cechy pozwalające na uznanie go za trwale związane z gruntem. Podlegałoby więc opodatkowaniu podatkiem od nieruchomości.
Jeżeli natomiast urządzenie reklamowe mogłoby zostać przeniesione w inne miejsce jedynie przy użyciu siły fizycznej, a posadowione bez konieczności instalacji bądź dostosowania podłoża w dowolnym miejscu nie traciłoby walorów użytkowych, to brak byłoby przesłanek dla uznania urządzenia za trwale związane z gruntem. Tym samym nie podlegałoby opodatkowaniu podatkiem od nieruchomości.