Podatnicy postanowili podpisać umowę kupna sprzedaży auta za granicą. Samochód ten był jednak zarejestrowany w Polsce. Chcieli w ten sposób uniknąć 2-proc. podatku od czynności cywilnoprawnych (PCC).

Niestety uniknięcie tego podatku nie jest takie proste. Agnieszka Kasperek, prawnik z departamentu podatkowego w Chałas i Wspólnicy Kancelaria Prawna, wyjaśnia, że przepisy ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych (t.j. Dz.U. z 2010 r. nr 101, poz. 649 z późn. zm.) stanowią, że podatkowi temu podlegają czynności cywilnoprawne (w tym umowa sprzedaży), jeżeli ich przedmiotem są:

● rzeczy znajdujące się na terytorium Polski lub prawa majątkowe wykonywane w Polsce;

● rzeczy znajdujące się za granicą lub prawa majątkowe wykonywane za granicą, w przypadku gdy nabywca ma miejsce zamieszkania lub siedzibę na terytorium Polski i czynność cywilnoprawna została dokonana w Polsce.

W opisanej sytuacji, przedmiotem zawartej umowy sprzedaży jest rzecz (samochód) znajdujący się na terytorium kraju. Elementem przesądzającym o podleganiu bądź niepodleganiu danej umowy opodatkowaniu PCC jest miejsce, w którym znajduje się towar.

– Jeżeli towar (samochód) w momencie zawarcia transakcji znajdował się w Polsce, czynność cywilnoprawna tj. umowa sprzedaży podlega opodatkowaniu w Polsce – wyjaśnia Agnieszka Kasperek.

Ekspert dodaje, że jeżeli rzecz znajdowałaby się za granicą, umowa kupna-sprzedaży podlegałaby opodatkowaniu PCC tylko wtedy, gdy zostałyby spełnione łącznie dwa warunki, tj. nabywca miałby miejsce zamieszkania (lub siedzibę) na terytorium Polski i czynność cywilnoprawna zostałaby dokona na na terytorium Polski.