Podatnicy VAT muszą wystawić fakturę stwierdzającą w szczególności dokonanie sprzedaży, datę dokonania sprzedaży, cenę jednostkową bez podatku, podstawę opodatkowania, stawkę i kwotę podatku, kwotę należności oraz dane dotyczące podatnika i nabywcy. Zasady te stosuje się odpowiednio do dostawy towarów lub świadczenia usług dokonywanych przez podatników zarejestrowanych jako podatnicy VAT czynni lub zwolnieni, jeżeli miejscem opodatkowania tych czynności jest terytorium państwa członkowskiego inne niż terytorium kraju lub terytorium państwa trzeciego i dla tych czynności podatnicy ci nie są zidentyfikowani dla podatku od wartości dodanej lub – w przypadku terytorium państwa trzeciego – podatku o podobnym charakterze.

Warto wiedzieć, że faktury VAT nie muszą być wystawiane osobom fizycznym nieprowadzącym działalności gospodarczej. Jednak na żądanie tych osób podatnicy są zobowiązani do wystawienia faktury.

To jest tylko część artykułu. W pełnej wersji artykułu znajdziesz odpowiedzi na pytania:

• czy przez sporządzenie odręcznie lub komputerowo faktur VAT (niebędących fakturami elektronicznymi) dokumentujących dokonane przez spółkę dostawy towarów i usług, a następnie przesłanie tych faktur odbiorcom faksem lub pocztą elektroniczną (np. w formacie PDF) spółka spełnia wymóg wystawienia faktury VAT w rozumieniu art. 106 ust. 1 ustawy o VAT.

• czy wystawienie jednej faktury dokumentującej sprzedaż wykonaną w danym miesiącu

• czy możliwe jest przechowywanie kopii faktur sprzedaży w systemie księgowym, w którym dokumenty te zostały wystawione, bez konieczności drukowania ich i przechowywania w formie papierowej, w sytuacji gdy kontrahent spółki otrzymuje oryginał faktury w formie papierowej.

Zobacz pełną treść w e-wydaniu Gazety Prawnej: Faktury VAT w interpretacjach organów podatkowych