W momencie wydania dochodzi do nieodpłatnego przekazania świadczenia na rzecz osoby fizycznej. Wartość uzyskanego przez osobę fizyczną nieodpłatnego świadczenia co do zasady podlega opodatkowaniu jako przychód z innych źródeł na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy o PIT. Przychody takie podlegają rozliczeniu na zasadach ogólnych, tj. zgodnie ze skalą podatkową. Podatnik uzyskujący świadczenie zobowiązany jest do samodzielnego rozliczenia podatku. Po stronie świadczeniodawcy nie ma obowiązków właściwych dla płatnika, niemniej istnieją obowiązki w zakresie przekazania informacji dotyczących przychodów osiągniętych przez podatników, tj. obowiązek sporządzenia i przesłania podatnikowi oraz urzędowi skarbowemu informacji PIT-8C. W odniesieniu do niektórych nieodpłatnych świadczeń możliwe jest zastosowanie zwolnienia. Zgodnie z art. 21 ust. 1 pkt 68a ustawy o PIT wolna od podatku jest wartość nieodpłatnych świadczeń otrzymanych od świadczeniodawcy w związku z jego promocją lub reklamą – jeżeli jednorazowa wartość tych świadczeń nie przekracza 200 zł. Zwolnienie to nie ma zastosowania, jeżeli świadczenie jest dokonywane na rzecz pracownika świadczeniodawcy lub osoby pozostającej ze świadczeniodawcą w stosunku cywilnoprawnym. Zatem zastosowanie zwolnienia możliwe jest po spełnieniu warunków: świadczeniodawca przekazuje świadczenie w związku ze swoją promocją lub reklamą, jednorazowa wartość świadczenia nie przekracza 200 zł, otrzymujący świadczenie nie jest pracownikiem świadczeniodawcy lub osobą pozostającą z nim w stosunku cywilnoprawnym. Z brzmienia przepisu nie wynika konieczność kumulatywnego ustalania wartości świadczeń, nawet jeśli są one otrzymywane w niewielkich odstępach czasu. Istotne jest to, by jednorazowo mieściły się one w ustawowym limicie i dotyczyły akcji promocyjnych.

not. em