Spółki, których rok obrotowy pokrywa się z kalendarzowym, mają czas do 15 lipca na złożenie sprawozdań finansowych w Krajowym Rejestrze Sądowym. Termin ten jest właściwy dla spółek, które zatwierdziły swoje raporty 30 czerwca. Podobne zasady funkcjonują dla podmiotów zobowiązanych do przekazywania sprawozdań do publikacji w Monitorze Polskim B.

Norbert Sołtysiak, kierownik działu usług księgowych FPA Group, podkreśla, że zgodnie z ustawą o rachunkowości kierownik jednostki, który jest odpowiedzialny za wypełnienie tego obowiązku, podlega karze grzywny albo karze ograniczenia wolności. Sankcje są również przewidziane w art. 24 pkt 1 ustawy z 20 sierpnia 1997 o Krajowym Rejestrze Sądowym.

Zgodnie z tym przepisem w razie stwierdzenia, że wniosek o wpis do rejestru lub dokumenty, których złożenie jest obowiązkowe, nie zostały złożone pomimo upływu terminu, sąd rejestrowy wzywa obowiązanych do ich złożenia, wyznaczając dodatkowy siedmiodniowy termin. W przeciwnym razie może on zastosować grzywnę przewidzianą w przepisach kodeksu postępowania cywilnego o egzekucji świadczeń niepieniężnych.

– W razie niewykonania obowiązków w tym terminie, sąd rejestrowy nakłada grzywnę, która w  jednym postanowieniu nie może być wyższa niż tysiąc złotych – ostrzega Norbert Sołtysiak.

W przypadku, gdy trzykrotne wymierzenie grzywny okazało się nieskuteczne, sąd może nałożyć grzywnę w dowolnej wysokości, jednak suma grzywien w tej samej sprawie nie może przewyższać stu tysięcy złotych  na jednostkę.

Jeżeli pomimo zastosowania grzywny, o której mowa powyżej, jednostka wpisana do rejestru nie dokona odpowiedniego zgłoszenia, sąd rejestrowy z urzędu może, z ważnych powodów, orzec o rozwiązaniu spółki oraz ustanowić likwidatora.