Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy wyjaśnił, czy należy płacić VAT od otrzymanego odszkodowania. W analizowanym przypadku grunt, stanowiący własność Skarbu Państwa a będący w zarządzie spółki, został przejęty przez starostwo pod inwestycję drogową. Za przejętą nieruchomość prezydent miasta przyznał odszkodowanie.

Zdaniem bydgoskiej izby w przedstawionej sytuacji ma miejsce dostawa towarów (gruntu) w zamian za odszkodowanie. Odszkodowanie pełni funkcję wynagrodzenia za przeniesienie własności towarów, czyniąc tego rodzaju dostawę faktycznie odpłatną.

Droga jest obiektem budowlanym – budowlą, teren na którym znajduje się droga, jest terenem zabudowanym, natomiast teren niezabudowany przeznaczony pod drogę jest terenem budowlanym.

Przeniesienie prawa własności tych nieruchomości gruntowych, z przeznaczeniem pod budowę dróg publicznych, jest dostawą towarów podlegającą opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług. Zastosowanie znajdzie tu 22-proc. stawka VAT.

Interpretacja indywidualna dyrektora Izby Skarbowej w Bydgoszczy z 26 lutego 2010 r. (nr ITPP1/443-1201a/09/MS).