Joanna Narkiewicz-Tarłowska

starszy menedżer, doradca podatkowy w PricewaterhouseCoopers

Zgodnie art. 18 umowy między rządem Rzeczypospolitej Polskiej a rządem Republiki Czeskiej w sprawie unikania podwójnego opodatkowania w zakresie podatków od dochodu i majątku, emerytury z uwzględnieniem postanowień art. 19 ust. 2 renty, emerytury i inne podobne wynagrodzenia, wypłacane osobie mającej miejsce zamieszkania w umawiającym się państwie (np. w Polsce) z tytułu wcześniejszej pracy najemnej, podlegają opodatkowaniu tylko w tym państwie, w którym odbiorca emerytury ma miejsce zamieszkania (czyli w Polsce). Konsekwencją tego rozwiązania dla Polaka osiągającego dochody z czeskiej emerytury jest konieczność jej opodatkowania w Polsce zgodnie z polskimi przepisami podatkowymi, czyli według progresywnej skali podatkowej.

Należy wspomnieć, że sposób rozliczania dochodu z emerytury może być różny w zależności, czy emerytura otrzymywana jest za pośrednictwem instytucji w Polsce czy też bez jej pośrednictwa (czyli wprost na konto emeryta).

W sytuacji pośredniczenia w wypłacie świadczenia przez instytucję w Polsce ustawa o PIT nakłada na nią obowiązek poboru miesięcznych zaliczek na podatek dochodowy. Konsekwentnie, emeryt powinien otrzymać z takiej instytucji informację o wysokości osiągniętego dochodu oraz pobranych zaliczkach na PIT. Dodatkowo, w sytuacji spełnienia przez emeryta warunków określonych w ustawie (m.in. brak innych dochodów (z wyjątkami), brak odliczeń i doliczeń do dochodu lub podatku, rozliczenie indywidualne) emeryt może złożyć do tej instytucji (do 10 stycznia roku następującego po roku podatkowym) oświadczenie według ustalonego wzoru (traktowane na równi z zeznaniem podatkowym), które nałoży na tę instytucję obowiązek przygotowania rocznego rozliczenia dochodów za emeryta.