Minął już termin na przekazanie podatnikom oraz urzędom skarbowym imiennych informacji PIT-8C o wypłaconych osobom fizycznym świadczeniach z tzw. innych źródeł przychodów oraz niektórych przychodach kapitałowych. Podmioty wypłacające te należności w 2009 roku – tj. przedsiębiorcy oraz instytucje pośredniczące w wypłacie zysków kapitałowych, takie jak banki czy domy maklerskie, powinny wystawić ten druk do 1 marca.

Niejasny obowiązek

Przepisy ustawy o PIT określają, że obowiązek sporządzenia dokumentu PIT-8C spoczywa na osobach fizycznych prowadzących działalność gospodarczą, osobach prawnych i ich jednostkach organizacyjnych oraz jednostkach organizacyjnych niemających osobowości prawnej, które nie są płatnikami z tytułu wypłaconych pieniędzy lub innych nieodpłatnych świadczeń.

Adrian Artowicz, dyrektor Departamentu Podatków Bezpośrednich ECDDP tłumaczy, że sporządzenie informacji PIT-8C nie jest związane z wykonaniem obowiązków płatnika, a tylko z samym faktem wypłaty określonego świadczenia. Dodatkowe problemy z wystawieniem informacji PIT-8C pojawiają się, gdy określone świadczenia są przyznawane przez podmioty zagraniczne.

– W zakresie, w jakim obowiązki te dotyczą podmiotów zagranicznych, powstaną trudności z ich egzekucją. Z tego powodu organy podatkowe niejednokrotnie próbują przenieść obowiązek sporządzenia informacji na podmioty polskie, co nie jest prawidłowe – dodaje Mariusz Aleksandrowicz, wspólnik w kancelarii FKA Furtek Komosa Aleksandrowicz.