TAK

Przychody osiągane przez osoby niemające miejsca zamieszkania w Polsce również podlegają opodatkowaniu w Polsce i należy się z nich rozliczyć. Osoby te podlegają tzw. ograniczonemu obowiązkowi podatkowemu.

Dlatego na pisemny wniosek podatnika, który nie ma miejsca zamieszkania w Polsce, w związku z zamiarem opuszczenia przez niego Polski, płatnicy (osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą, osoby prawne i ich jednostki organizacyjne oraz jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej) w terminie 14 dni od dnia złożenia tego wniosku są zobowiązane do sporządzenia i przesłania podatnikowi i urzędowi skarbowemu, którym kieruje naczelnik urzędu skarbowego właściwy w sprawach opodatkowania osób zagranicznych, imiennej informacji PIT-11 o uzyskanych przez cudzoziemca przychodach.

Podstawa prawna

Art. 39 ustawy z 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (t.j. Dz.U. z 2000 r. nr 14, poz. 176 z późn. zm.).