Minister finansów zamierza znowelizować przepisy wykonawcze do ustawy o VAT. Wynika tak z projektu rozporządzenia z 3 grudnia 2009 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie zwrotu podatku niektórym podatnikom, wystawiania faktur, sposobu ich przechowywania oraz listy towarów i usług, do których nie mają zastosowania zwolnienia od podatku od towarów i usług.

Zmiany mają przede wszystkim dostosować przepisy rozporządzenia do wchodzących od 1 stycznia nowych zasad miejsca świadczenia usług w odniesieniu do usług transgranicznych. Jedna ze zmian zakłada, że z uwagi na szczególny moment powstania obowiązku podatkowego dla importu usług będzie możliwe wcześniejsze wystawienie faktury (przed powstaniem obowiązku podatkowego). Natomiast w przypadku otrzymania części lub całości należności przed wydaniem towaru lub wykonaniem usługi (w szczególności: przedpłaty, zaliczki, raty) zastosuje się zasadę ogólną.

W przypadku świadczenia usług przez polskiego podatnika na rzecz podatnika z innego unijnego kraju faktura dokumentująca wykonanie tych czynności będzie zawierać numer, pod którym nabywca usługi będzie zidentyfikowany na potrzeby podatku od wartości dodanej na terytorium innego państwa członkowskiego oraz informację, że zobowiązanym do rozliczenia tego podatku jest nabywca usługi. Rozporządzenie ma obowiązywać od 1 stycznia 2010 r.