Podatnik, który ze względu na trudną sytuację finansową i rodzinną nie jest w stanie zapłacić opłaty prolongacyjnej, może wystąpić do urzędu skarbowego z wnioskiem o jej umorzenie. Decyzja organów w tej sprawie ma, niestety, charakter uznaniowy
Opłata prolongacyjna występuje w sytuacji, kiedy przedłużony zostaje termin płatności zobowiązań podatkowych.
Jeżeli podatnik zwróci się do urzędu skarbowego z wnioskiem o odroczenie terminu płatności podatku lub rozłożenie zapłaty podatku na raty, odroczenie lub rozłożenie na raty zapłaty zaległości podatkowej wraz z odsetkami za zwłokę, to musi sie liczyć z tym, że wydanie decyzji w tej sprawie zawsze będzie wiązało się z ustaleniem opłaty prolongacyjnej.