Podatnik, który ze względu na trudną sytuację finansową i rodzinną nie jest w stanie zapłacić opłaty prolongacyjnej, może wystąpić do urzędu skarbowego z wnioskiem o jej umorzenie. Decyzja organów w tej sprawie ma, niestety, charakter uznaniowy
Opłata prolongacyjna występuje w sytuacji, kiedy przedłużony zostaje termin płatności zobowiązań podatkowych.
Jeżeli podatnik zwróci się do urzędu skarbowego z wnioskiem o odroczenie terminu płatności podatku lub rozłożenie zapłaty podatku na raty, odroczenie lub rozłożenie na raty zapłaty zaległości podatkowej wraz z odsetkami za zwłokę, to musi sie liczyć z tym, że wydanie decyzji w tej sprawie zawsze będzie wiązało się z ustaleniem opłaty prolongacyjnej.
Co jednak w sytuacji, kiedy podatnik ze wględu na trudną sytuację rodzinną lub finansową nie może zapłacić opłaty prolongacyjnej? Otóż przepisy Ordynacji podatkowej wskazują, że w przypadkach uzasadnionych ważnym interesem podatnika lub też interesem publicznym zawsze można wnosić o umorzenie opłaty prolongacyjnej w całości lub przynajmniej w części.
– W tym kontekście trudna sytuacja rodzinna, która skutkuje brakiem płynności finansowej i w efekcien uniemożliwia uregulowanie należnych zobowiązań podatkowych, może być podnoszona w postępowaniu o umorzeniu opłaty prolongacyjnej – twierdzi Marcin Retka, ekspert w Firmie Doradczej KPMG.
Dodaje, że z drugiej strony decyzja organu podatkowego ma charakter uznaniowy (organ może, natomiast nie musi, umorzyć opłatę prolongacyjną). Opłata ustalana jest w decyzji o rozłożeniu na raty lub odroczeniu terminu płatności podatku. Tymczasem niezapłacenie podatku w terminie wskazanym w decyzji skutkuje naliczeniem pełnych odsetek podatkowych w miejsce dotychczasowej opłaty prolongacyjnej. Opłata wówczas traci swój byt prawny, zaś wniosek złożony przez podatnika w sprawie umorzenia opłaty staje się bezprzedmiotowy.
Istotny jest fakt, iż organ podatkowy nie może udzielić ulgi dotyczącej umorzenia opłaty prolongacyjnej z urzędu, a jedynie na wniosek podatnika.
– Wniosek powinien odpowiadać ogólnym wymogom przewidzianym w przepisach podatkowych dla podania. Powinien więc zawierać treść żądania, wskazywać zobowiązanie podatkowe, którego dotyczy, oraz rodzaj wnioskowanej ulgi (tj. umorzenie opłaty prolongacyjnej) – mówi Agnieszka Kasperek, prawnik Chałas i Wspólnicy Kancelaria Prawna.
Należy wskazać fakty świadczące o istnieniu ważnego interesu podatnika lub interesu publicznego oraz dołączyć do wniosku dokumenty uwiarygodniające podane fakty.
Ważne!
W decyzji przyznającej ulgi w zapłacie podatków stanowiących dochód budżetu państwa organ podatkowy ustala opłatę prolongacyjną od kwoty podatku lub zaległości podatkowej