Przedsiębiorca organizujący sprzedaż premiową musi w określonych przypadkach wywiązać się z obowiązków płatnika podatku dochodowego od osób fizycznych.
W praktyce obrotu gospodarczego przedsiębiorcy często korzystają z formy promocji dystrybuowanych przez siebie towarów, jaką jest sprzedaż premiowa, której celem jest zwiększenie przychodów ze sprzedaży określonych towarów.

Co to jest sprzedaż premiowa

Przepisy podatkowe nie definiują sprzedaży premiowej. Przyjmuje się, że pod tym pojęciem należy rozumieć akcję promocyjną, skierowaną do nabywców towarów bądź usług, polegającą na przyznaniu im nagrody w związku z dokonaniem przez nich zakupu. Nagroda może być powiązana z samym faktem zakupu przez osobę otrzymującą premię w postaci promocyjnego towaru, może też przysługiwać za zakup towaru za określoną kwotę czy też zebranie określonej liczby punktów. Istotą sprzedaży premiowej jest to, że nabywca po spełnieniu warunków określonych w regulaminie ma gwarancję otrzymania nagrody.
W rezultacie takiej akcji promocyjnej obok głównej sprzedaży towaru dochodzi do przyznania klientowi swego rodzaju premii w postaci nagrody. Tego rodzaju przekazanie może skutkować powstaniem po stronie przedsiębiorcy obowiązków płatnika podatku.

Ustawowe wyjątki

Zasadą jest, że otrzymanie przez osobę fizyczną nagrody określonej wartości podlega opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych.
Jednak od tej reguły ustawodawca przewidział pewne wyjątki. Ich katalog określa art. 21 ust. 1 pkt 68 ustawy z 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych. Wymienia on przypadki, w których otrzymujący nagrodę, po spełnieniu określonych warunków, nie musi podzielić się z fiskusem wartością nagrody. Jednym z takich przypadków jest otrzymanie nagrody związanej ze sprzedażą premiową, jeżeli jednorazowa wartość takiej nagrody nie przekracza 760 zł. Ustawodawca wprowadza jednocześnie zastrzeżenie, że podatkowe zwolnienie nie dotyczy nagród otrzymanych przez podatnika w związku z prowadzoną przez niego pozarolniczą działalnością gospodarczą i stanowiących przychód z tej działalności.

Płatnikiem jest sprzedający

Jeżeli warunki do zastosowania zwolnienia nie zostaną spełnione i osoba fizyczna nieprowadząca działalności gospodarczej uzyskuje nagrodę, której wartość przekracza ustawowo określony limit, to wówczas taka nagroda podlega opodatkowaniu.
Funkcję płatnika w takiej sytuacji pełni przedsiębiorca organizujący sprzedaż premiową. Na postawie art. 30 ust. 1 pkt 2 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych jest on zobowiązany do pobrania zryczałtowanego podatku dochodowego w wysokości 10 proc. wartości nagrody.
Z uwagi na charakter sprzedaży premiowej, w której wręczona nagroda ma charakter rzeczowy, podatnik otrzymujący upominek powinien wpłacić płatnikowi kwotę zaliczki lub należnego zryczałtowanego podatku przed udostępnieniem nagrody.
JAK TO ZROBIĆ...
Kiedy płacić podatek od sprzedaży premiowej
PROBLEM: Przedsiębiorca prowadzący sklep meblowy chce pozbyć się towaru zalegającego w magazynach. W związku z tym zamierza zorganizować sprzedaż premiową, w ramach której co setny klient sklepu nabywający promowany towar będzie otrzymał nagrodę rzeczową o wartości 1000 zł. Chciałby wiedzieć, czy w związku z przekazywaniem nagród będzie zobowiązany do odprowadzenia podatku za swoich klientów?
ROZWIĄZANIE: Przekazując nagrody, których wartość przekracza 760 zł, organizator sprzedaży premiowej będzie zobowiązany do poboru zryczałtowanego podatku w wysokości 10 proc. od wartości tej nagrody.
Ponadto, do dnia 20 miesiąca następującego po miesiącu, w którym pobrany zostanie zryczałtowany podatek dochodowy, przedsiębiorca musi wpłacić go na rachunek urzędu skarbowego właściwego według swojej siedziby, a do końca stycznia roku następującego po roku podatkowym będzie zobowiązany przesłać do tego urzędu skarbowego deklarację o wysokości pobranego podatku (PIT-8AR).
Podstawa prawna
● Ustawa z 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (t.j. Dz.U. z 2000 r. nr 14, poz. 176 z późn. zm.).