Ustawa o podatku akcyzowym przewiduje, że w przypadku wprowadzenia nowego wzoru znaku akcyzy podmioty posiadające dotychczasowe znaki są obowiązane, w terminie 14 dni od dnia wprowadzenia tego wzoru, zwrócić niewykorzystane znaki podmiotowi, który je wydał. Dotychczasowe znaki akcyzy naniesione na opakowania jednostkowe wyrobów akcyzowych lub na wyroby akcyzowe przed wprowadzeniem nowego wzoru znaku akcyzy zachowują ważność przez okres 6 miesięcy, licząc od dnia wprowadzenia nowego wzoru. Jednak minister finansów może określić dłuższy termin ważności banderol.

Przepisy rozporządzenia ministra finansów z 3 kwietnia 2009 r. (Dz. U. nr 60, poz. 495) wprowadzają przedłużenie okresu ważności znaków akcyzy naniesionych na opakowania jednostkowe wyrobów spirytusowych i winiarskich przed dniem wejścia w życie nowych wzorów banderol na te wyroby, tj. przed 1 marca 2009 r. Ważność starych banderol została przedłużona z 6 miesięcy do 12 miesięcy, tj. do 28 lutego 2010 r.

Regulacja ma ułatwić podmiotom obowiązanym do oznaczania wyrobów spirytusowych i winiarskich przejście z oznaczania wyrobów dotychczasowymi znakami akcyzy na oznaczanie wyrobów nowymi znakami. Podmioty te wskazywały, że sześciomiesięczny okres ważności dotychczasowych wzorów znaków akcyzy wynikający z ustawy o podatku akcyzowym (Dz.U. z 2009 r. nr 3, poz. 11) jest zbyt krótki i oznacza dla przedsiębiorców znaczne pogorszenie wyników finansowych oraz zastój w obrocie handlowym.

Rozporządzenie wejdzie w życie 30 kwietnia.