TRZY PYTANIA DO... ANDRZEJA KULISZA, radcy prawnego, partnera w Kancelarii Radców Prawnych M. Woziński A. Kulisz - Czy znaki akcyzy obowiązujące do końca 2008 roku zachowały swoją ważność?
– Zgodnie z art. 167 ustawy o podatku akcyzowym z 2008 roku znaki akcyzy wydane na podstawie ustawy o podatku akcyzowym z 2004 roku zachowują ważność po 1 marca 2009 r. We tym przepisie nie podano jednak dodatkowych warunków precyzujących zakres jego zastosowania. To powoduje wątpliwości dotyczące końcowego terminu ważności tych znaków. Lakoniczne sformułowanie art. 167 obecnej ustawy akcyzowej mogłoby prowadzić do dwóch różnych interpretacji i wskazania dwóch różnych terminów ważności znaków akcyzy.
Według pierwszej interpretacji banderole te zachowują ważność bezterminowo, tj. do czasu sprzedaży towarów, na które zostały naniesione, ponieważ ustawodawca nie ograniczył terminu ich ważności. Drugie stanowisko wskazuje, że art. 105 ust. 2 ustawy o podatku akcyzowym z 2004 roku został uchylony 1 marca 2009 r. i w związku z tym brak jest przepisu określającego ważność tych znaków po 1 marca. Stąd też należy odpowiednio stosować art. 134 ust. 2 obecnej ustawy akcyzowej, który jest odpowiednikiem art. 105 ust. 2 ustawy poprzedniej. Na jego podstawie termin ważności znaków akcyzy obowiązujących przed 2009 rokiem upływa 1 września 2009 r. Stanowisko Ministerstwa Finansów, zgodnie z którym banderole sprzed 2009 roku zachowują ważność do 30 czerwca 2009 r., nie znajduje uzasadnienia, ponieważ termin ten został wyliczony na podstawie ustawy z 2004 roku, która utraciła moc.
● Dlaczego ustalenie terminu ważności znaków akcyzy jest takie istotne?
– Jest to istotne z punktu widzenia ewentualnej odpowiedzialności karnej skarbowej, w szczególności związanej ze zbywaniem produktów akcyzowych oznaczonych nieodpowiednimi banderolami. Istniejący stan prawny wywołuje dezorientację przedsiębiorców zajmujących się obrotem wyrobami akcyzowymi, którzy nie są pewni, czy posiadane towary akcyzowe mają odpowiedni (ważny) znak akcyzy. Posiadanie towarów oznaczonych nieważnymi znakami spowoduje konieczność wykupu banderol legalizacyjnych i tym samym wzrost kosztów.
● Jak rozstrzygnąć kwestię terminu ważności starych banderol?
– Może zostać ona rozwiązana poprzez interpretację ogólną ministra finansów, która wskazywałaby jednoznacznie termin ważności omawianych znaków akcyzy, czy do 31 sierpnia 2009 r. czy bezterminowo.