Przedsiębiorcy, którzy zaprzestaną prowadzenia działalności gospodarczej, oraz wspólnicy rozwiązywanych spółek cywilnych i osobowych, mają obowiązek sporządzić remanent likwidacyjny. Przepisy ustawy o VAT nakazują, by spis z natury towarów sporządzić na dzień rozwiązania spółki lub zaprzestania wykonywania czynności opodatkowanych. Ponieważ ustawodawca nie określił precyzyjnie terminu sporządzenia spisu z natury, należy przyjąć, że trzeba tego dokonać najpóźniej w dniu złożenia deklaracji podatkowej za okres obejmujący dzień zaprzestania wykonywania czynności podlegających opodatkowaniu lub rozwiązania spółki.

Ustaloną na podstawie spisu z natury wartość towarów objętych remanentem oraz kwotę podatku należnego przedsiębiorca powinien uwzględnić w deklaracji podatkowej (VAT-7, VAT-7K, VAT-7D) za okres obejmujący dzień zaprzestania działalności gospodarczej lub dzień rozwiązania spółki, tzn. w ostatniej składanej przez niego deklaracji podatkowej. Zgodnie bowiem z przepisami ustawy o VAT obowiązującymi od 1 grudnia 2008 r. obowiązek podatkowy z tytułu remanentu likwidacyjnego powstaje w dniu zaprzestania wykonywania czynności opodatkowanych lub w dniu rozwiązania spółki. Ponadto do składanej deklaracji uwzględniającej spis z natury podatnik ma obowiązek dołączyć informację o dokonanym spisie z natury, o ustalonej na jego podstawie wartości towarów, a także o kwocie podatku należnego.

Wprowadzona zmiana pozwoli uniknąć sytuacji, kiedy to podatnik w jednym miesiącu składał zawiadomienie o spisie, a w kolejnym miesiącu deklarację z uwzględnionym opodatkowaniem spisu. Wynikało to z tego, że do końca listopada 2008 r. przepisy ustawy o VAT dopuszczały składanie zawiadomienia o dokonanym spisie z natury, ustalonej wartości towarów, a także kwocie podatku należnego w terminie siedmiu dni od zakończenia spisu.